Świadectwo pracy – zmiany związane z RODO

Świadectwo pracy – zmiany związane z RODO

Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Potrzeba nowelizacji tego rozporządzenia wynika z przepisów RODO.

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wynika z faktu uchwalenia przez Sejm w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej „ustawą wprowadzającą RODO”. Ustawa ta wprowadziła zmiany w Kodeksie pracy m.in. w zakresie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zgodnie z tymi zmianami, na podstawie art. 221  § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast od pracownika, pracodawca ma prawo żądać podania danych osobowych obejmujących:

  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zatem od czasu wejścia w życie ustawy wprowadzającej RODO pracodawcy nie mogą pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawcy nie powinni również wpisywać niniejszych danych do wydanego świadectwa pracy.

Skomentuj