Sygnały porozumiewawcze operatora suwnicy z hakowym

Sygnały porozumiewawcze operatora suwnicy z hakowym

Jednym z bardzo ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo pracy urządzeń dźwignicowych jest właściwa komunikacja pomiędzy operatorem a hakowym (lub sygnalistą) podczas wykonywania operacji podnoszenia ładunków.

Komunikaty słowne

Najprostszym i najbardziej naturalnym sposobem komunikacji pomiędzy operatorem dźwignicy a hakowym będzie porozumiewanie się za pomocą słów.

W myśl obowiązujących przepisów stosowanie komunikatów słownych winno spełniać poniższe wymagania:

— komunikat słowny powinien mieć formę krótkich tekstów, zwrotów, pojedynczych słów lub grup słów,

— komunikat słowny powinien być możliwie jak najkrótszy, najprostszy i najbardziej przejrzysty – tj. przystosowany do zdolności werbalnej nadawcy i zdolności słyszenia konkretnego odbiorcy lub grupy odbiorców.

Komunikat słowny może być przekazywany bezpośrednio, tj. wypowiadany przez człowieka, lub pośrednio, tzn. emitowany za pomocą odpowiedniego urządzenia nadawczo-odbiorczego.

Kolejnym czynnikiem związanym z komunikowaniem słownym jest zasada, że osoby będące nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym jest on sformułowany. Jest to konieczne do tego, aby można było dany komunikat poprawnie wymówić oraz z drugiej strony zrozumieć i w efekcie przyjąć odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa.

Jeżeli komunikat słowny jest używany zamiast lub razem z sygnałami ręcznymi, a nie stosuje się specjalnych kodów, wówczas należy użyć słów wg zestawienia przedstawionego w poniższej tabeli.

Tab.  Komunikaty słowne i ich znaczenie

Lp.

Komunikat

Znaczenie komunikatu 

1.

START

rozpoczęcie kierowania

2.

ZATRZYMAĆ

przerwa lub zakończenie jakiegoś ruchu

3.

KONIEC

zatrzymanie działania

4.

SZYBKO

konieczność przyspieszenia ruchu ze względów bezpieczeństwa

5.

WOLNO

konieczność powolnego wykonywania ruchu

6.

DO  GÓRY

podnieść ładunek do góry

7.

DO  DOŁU

opuścić ładunek w dół

8.

DO  PRZODU

oznaczające kierunek ruchu, który jednocześnie powinien być skoordynowany z odpowiednimi sygnałami ręcznymi

9.

DO  TYŁU

10.

W  PRAWO

11.

W  LEWO

12.

STOP

zatrzymanie w nagłym przypadku

Przedstawione powyżej komunikaty słowne stanowią jedynie przykład możliwych form porozumiewania się pomiędzy pracownikami.

W zakładzie pracy może obowiązywać inny, zwyczajowo przyjęty system komunikacji, z którym pracownik musi bezwzględnie być zapoznany.

Operator powinien reagować wyłącznie na komunikaty głosowe wydawane przez hakowego (lub sygnalistę) współpracującego z nim w danym momencie przy operacji podnoszenia.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sygnał „STOP”, do którego operator musi się bezwzględnie zastosować niezależnie od tego, kto ten sygnał wydał.

Skomentuj