Systemy zarządzania BHP w nowej normie

Systemy zarządzania BHP w nowej normie

Głównym zadaniem systemu zarządzania BHP są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Skuteczny system zarządzania musi opierać się na przepisach prawnych, identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka.

Co należy rozumieć pod pojęciem systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Termin ten obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasady potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizowanie bezpiecznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Najważniejszym argumentem na rzecz organizowania bezpiecznych warunków pracy jest fakt, iż każdy najdrobniejszy nawet wypadek to przede wszystkim cierpienie człowieka. Utrata życia, zdrowia, kalectwo, pogorszenie warunków życia, uraz psychiczny czy chociażby dyskomfort spowodowany skutkami wypadku przy pracy to stany, do których pracodawca nie może dopuścić.

Dzisiejsze tempo gospodarcze oraz konkurencja na rynku sprawia, że współczesne przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na koszty związane z wypadkami, tj. przestoje, przesunięcia w obsadzie stanowisk, rekrutacja, szkolenia nowych pracowników, wyższe koszty składek ubezpieczeniowych w przyszłości, czy w końcu koszty odszkodowań oraz w niektórych przypadkach koszty sądowe. Zatem czy o wiele mniej nie kosztuje prewencja – taka, w ramach której można przewidzieć ciąg zdarzeń, kontrolować ryzyko?

Aby wdrożyć i skutecznie utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, należy kierować się modelem zwanym Cyklem Deminga, polegający na planowaniu, wykonywaniu, sprawdzaniu i działaniu, czyli ciągłym doskonaleniu działań.

  • Planuj: określaj i oceniaj ryzyka dotyczące BHP, określaj szanse dotyczące BHP oraz inne ryzyka i szanse, ustalaj cele i procesy BHP niezbędne do osiągnięcia wyników zgodnych z polityką BHP organizacji.
  • Wykonaj: wdrażaj procesy zgodnie z planem.
  • Sprawdź: monitoruj i mierz działania i procesy w odniesieniu do polityki i celów BHP oraz raportuj wyniki.
  • Działaj: podejmuj działania w celu ciągłego doskonalenia efektów działania w zakresie BHP, aby osiągnąć zamierzone wyniki.

Skomentuj