Szczegółowe wymagania BHP przy produkcji włókienniczej

Szczegółowe wymagania BHP przy produkcji włókienniczej

Podczas pracy w zakładach produkcyjnych, konieczne jest zapewnienie właściwych warunków pracy, w tym utrzymanie stężenia zanieczyszczeń na bezpiecznym poziomie.

Mechaniczna obróbka włókna, w szczególności międlenie, trzepanie, szarpanie, zgrzeblenie, produkcja i obróbka przędzy, tkanin, dzianin oraz włóknin, przy której wydziela się pył, powinna odbywać się w urządzeniach zhermetyzowanych. W razie braku możliwości zhermetyzowania urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi odprowadzające pyły. Z kolei ręczna obróbka włókna, w szczególności czesanie i wytrząsanie, przy której powstaje pył, powinna odbywać się przy miejscowych wyciągach do pyłu w miejscu jego powstawania.

W pomieszczeniach produkcyjnych, w których występują pyły włókiennicze, należy zapewnić systematyczne usuwanie pyłu osiadłego na podłodze oraz elementach maszyn i konstrukcji budynku.

Częstotliwość usuwania pyłów powinna być dobrana w taki sposób, aby całkowita masa pyłu osiadłego, w przeliczeniu na kubaturę pomieszczenia, była mniejsza niż 50% dolnej granicy wybuchowości określonej dla danego rodzaju pyłu.

Zabronione jest lokalizowanie zbiorczych baterii worków filtracyjnych wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, w których przebywają ludzie.

W tkalniach, w których są zainstalowane krosna czółenkowe, należy zastosować środki zapobiegające możliwości uderzenia pracownika przez czółenko wyrzucone z krosna.

Natomiast w pomieszczeniach, w których przy obróbce wydziela się para, w szczególności przy gotowaniu, praniu, bieleniu, barwieniu, niezależnie od miejscowych wyciągów zainstalowanych bezpośrednio przy urządzeniach, należy zapewnić 6-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

W pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych, w których przewiduje się przebywanie ludzi, niezależnie od instalacji wentylacyjnej, powinny znajdować się urządzenia do powodowania przepływu powietrza o szybkość co najmniej 0,7 m/s.

Skomentuj