Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenia bhp osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią dla prowadzącego zajęcia trudną grupę docelową, ponieważ początkowo mając dużo zapału do nauki równie szybko go tracą, co objawia się zniecierpliwieniem lub zniechęceniem. Określenie profilu uczestnika biorącego udział w przygotowaniu zawodowym pozwala na doprecyzowanie programu nauczania i wyznaczeniu celu, którym może być np. znalezienie pracy. Należy zaznaczyć, że nie ma jednej metody nauczania, która byłaby odpowiednia dla danej grupy odbiorców [1]. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu nauczania zawodowego dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej poprzez instruktaż bhp, w którym akcentuje się bezpieczeństwo i właściwy sposób wykonywania pracy. Taka forma nauczania przynosi wiele korzyści, a jednocześnie zachęca do dalszych działań rozszerzających wykorzystywanie instruktażu bhp.    

Cechy procesu kształcenia

Cele kształcenia określają przewidywane przez nas zmiany w posiadanych zasobach wiedzy i umiejętnościach. W aspekcie podmiotowym cele kształcenia wyrażają zmiany w zakresie rozwoju motywacji, sprawności umysłowych, postaw oraz systemów wartości. Do właściwości celów kształcenia zaliczamy m.in.:

– dostrzegalność, czyli ustalenie sposobu ich wykonania,

– wykonanie, czyli realizację w danym czasie,

– logiczność,

– rzeczowość i precyzyjność,

– wymierność, czyli sposób pozwalający na zmierzenie ich stanu [2].

Innymi słowy cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać. Warto przytoczyć w tym miejscu jeszcze jeden podział celów, odnoszący się do kryterium stopnia ich uszeregowania:

– cele ogólne, mające charakter długoterminowy,

– cele pośrednie (czynności),

– cele szczegółowe, określające zasób zdobytej wiedzy [3].

Kształcenie ludzi dorosłych ma charakter podnoszenia poziomu wiedzy (dokształcanie) lub stopniowego doskonalenia zawodowego (dochodzenie do mistrzostwa), co pozwala na lepsze wykonywanie funkcji zawodowych i społecznych, zwiększając tym samym szanse na awans. W edukacji przysposabiającej do zdobycia zawodu ważną metodą jest instruktaż. Dotyczy to zwłaszcza zawodów „praktycznych”. Ćwiczenia w tej metodzie pozwalają na opanowanie czynności omówionych w swego rodzaju instrukcji działania – instruktażu. Zdarza się, że osoby prowadzące instruktaż dysponują techniczną znajomością danego tematu, ale wybranym sposobem na jego przekazanie jest niestety prezentacja multimedialna. W tym wypadku dotarcie do słuchacza, który jest dodatkowo obarczony niepełnosprawnością intelektualną, wydaje się być szczególnie trudne, jeżeli nie zachęcimy go do dyskusji i podamy gotowe wnioski zamiast omówienia nasuwających się problemów. Metody oparte na działaniu zapewniają ciekawy i urozmaicony sposób uczenia się oraz przyswajania wiedzy [4]. Pozwalają dotrzeć do każdego uczestnika na poszczególnych etapach procesu kształcenia.

Skomentuj