Szkolenia w dziedzinie BHP w czasach pandemii

W zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w okresie stanu epidemii, obowiązują przepisy, które są określone przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szkolenia wstępne

Według powyższej ustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Ustawa dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie przekłada się to jednak na wykluczenie możliwości przeprowadzenia ich w formie dotychczasowej, zgodnej z przepisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie, które ma być zorganizowane w dotychczasowej formie musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. dezynfekcja, dystans, stosowanie środków ochrony osobistej.

Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników, którzy wymienieni są w przepisie, możliwe jest jedynie w stosowanej dotychczas formie, czyli na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik.

Szkolenia okresowe

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku kiedy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania zakazuje się organizowania innych, niż określone w § 26 ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem, m.in.:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych; (…)

Zgodnie z § 26 ustawy zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się m.in. w przypadku przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z poz. zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512).

Źródło pomocnicze:

  1. www.pip.gov.pl 

Skomentuj