Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych

Jakie treści przekazywane są na szkoleniach okresowych dla pracowników inżynieryjno-technicznych i co powinno zawierać takie szkolenie?

Plan szkolenia okresowego dla powyżej wymienionej grupy pracowniczej powinien być  opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Celem szkolenia jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp, czyli:

  • podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych prac lub w regulaminach pracy,
  • przepisów oraz zasad bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy,
  • oceny i identyfikacji zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych w zakładach pracy, w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów, organiazatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Pracownik musi odbyć szkolenie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia, a następnie cyklicznie co 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych może być prowadzone w formie:

  • seminarium,
  • w formie stacjonarnej,
  • wideokonferencji,
  • samokształcenia kierowanego (e-learningu),

Podczas szkolenia zalecane jest używanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności:

a) filmów  o tematyce: ochrona przeciwpożarowa, bhp w transporcie, bhp przy eksploatacji instalacji urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń energetycznych, bhp przy sprężaniu i transporcie gazów;

b) instrukcji, a w szczególności instrukcja technologiczna, prac niebezpiecznych, postępowania na wypadek pożaru, wybuchu lub awarii;

c) zakładowych wykazów stanowisk pracy, na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;

d) znaków ewakuacyjnych;

e) wykazu prac, dla których wymagane są wysokie predyspozycje psychofizyczne;

f) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

g) wykazu Polskich Norm (ważniejszych) związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

h) prezentacji zawierających informacje tematycznie związane z programem szkolenia.

Skomentuj