Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych

Jak powinno wyglądać szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych to przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Jest to główny cel szkolenia, o czym mówi nam § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenia te mają także na celu zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bhp.

W przypadku grupy pracowniczej, jaką są robotnicy celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Omawiane szkolenie powinno być przeprowadzone w formie instruktażu, który wyznaczony jest na podstawie programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W poszczególnych tematach nauczania treści wykładowe należy dostosować do tych gałęzi pracy, które dotyczą uczestników szkolenia.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.

 

Skomentuj