Thumb

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to jedna z trzech przyczyn zwolnienia dyscyplinarnego.
Thumb

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Thumb

Przeniesienie do innej pracy

Obowiązek pracodawcy dotyczący przeniesienia pracownika do innej pracy nienarażającej na działanie czynnika, który wywołał objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej może zaistnieć na każdym etapie choroby.
Thumb

Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy?

Staranne i sumienne wykonywanie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Za bezzasadną odmowę jej świadczenia pracodawca może zastosować nawet dyscyplinarne zwolnienie.
Thumb

Skierowanie na badania lekarskie

Badania profilaktyczne prowadzone są na koszt pracodawcy, który wydaje skierowanie na te badania.