Terminy wykonywania pomiarów elektrycznych budynków

Terminy wykonywania pomiarów elektrycznych budynków

Kiedy należy przeprowadzić kontrolę i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach zakładów pracy?

Terminy wykonywania kontroli, badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach zostały określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, należy:

 • uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
 • uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 • sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów,
 • kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
 • zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
 • przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,
 • udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
 • bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo  użytkowania energii elektrycznej.

Natomiast do obowiązków użytkownika lokalu – w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej – należy:

 • utrzymanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w lokalu,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
 • udostępnienie lokalu w celu wykonania obowiązków przypisanych zarządcy budynku oraz dostawcy energii elektrycznej,
 • niezwłoczne powiadomienie właściciela lub zarządcy budynku o przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • realizacja zleceń pokontrolnych, określonych podczas kontroli stanu technicznego, obciążających użytkownika lokalu.

Skomentuj