Terminy wykonywania pomiarów elektrycznych budynków

Kiedy należy przeprowadzić kontrolę i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach zakładów pracy?

Terminy wykonywania kontroli, badań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach zostały określone w przepisach ustawy – Prawo budowlane.

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, należy:

 • uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
 • uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, sprzętu, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 • sporządzania planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych planów,
 • kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
 • zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
 • przeprowadzenie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagrożenia: życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa mienia i środowiska,
 • udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
 • bieżące działania zapewniające bezpieczeństwo  użytkowania energii elektrycznej.

Natomiast do obowiązków użytkownika lokalu – w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego instalacji elektrycznej – należy:

 • utrzymanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w lokalu,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
 • udostępnienie lokalu w celu wykonania obowiązków przypisanych zarządcy budynku oraz dostawcy energii elektrycznej,
 • niezwłoczne powiadomienie właściciela lub zarządcy budynku o przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • realizacja zleceń pokontrolnych, określonych podczas kontroli stanu technicznego, obciążających użytkownika lokalu.

Oględziny instalacji należy w zasadzie przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat oraz na bieżąco w ramach pełnienia czynności eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzenia oględzin instalacji elektrycznych wskazane jest sprawdzić stan:

 • widocznych części przewodów, izolatorów i ich mocowania,
 • dławików w miejscach wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, sprzętu i odbiorników energii elektrycznej,
 • osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
 • ochrony przeciwporażeniowej,
 • gotowości ruchowej urządzeń zabezpieczających, automatyki i sterowania,
 • napisów i oznaczeń.

Terminy i zakresy przeglądów instalacji elektrycznej powinny wynikać z przeprowadzanych oględzin i oceny stanu technicznego instalacji. Przeglądy instalacji powinny obejmować w szczególności:

 • szczegółowe oględziny w zakresie podanym powyżej,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
 • czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę instalacji,
 • pomiary w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Kontrole okresowe instalacji elektrycznej                                                                                 

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządzającego:

 • okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego sprawności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Okresowa kontrola roczna  

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrola ta powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:

 • w instalacji elektrycznej – elementów elektrycznych (przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeń i aparatów) narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania,
 • w instalacji piorunochronnej – elementów zainstalowanych na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Kontrola przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat

Kontrola powinna polegać na:

 • sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji, oraz urządzeń elektrycznych w całym obiekcie budowlanym, a także jej estetyki,
 • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sprawdzenie stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej należy przeprowadzić poprzez dokonanie:

 • oględzin instalacji elektrycznej,
 • badań i prób instalacji elektrycznej,
 • oględzin, badań i pomiarów instalacji piorunochronnej.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego: „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, (…) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych”. 

Osoby zainteresowane zdobyciem odpowiedniej wiedzy oraz uprawnień związanych z dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych zachęcamy do zapoznania się z ofertą

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

Skomentuj