Transport ładunku o masie 1020 kg

Transport ładunku o masie 1020 kg

Czy pracownicy mogą użyć do transportu ładunku o masie 1020 kg wózka ręcznego tzw. paleciaka?

Nie. Nie mogą. Dlaczego nie mogą skoro udźwig tego wózka wynosi 2000 kg? Poniżej krótkie wyjaśnienie i historia zmian w przepisach bhp dotyczących ręcznych prac transportowych.

Często zachodzi potrzeba transportu ręcznego ładunków. Dyrektywa Rady WE z dnia 29 maja 1990 r. (90/269/EWG) podaje w Artykule 2 definicję ręcznego przemieszczania ciężarów. Podobna definicja zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930, z 2009 r. Nr 56, poz. 462) określająca "ręczne prace transportowe" jako każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunku lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich przez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

Transport ręczny może odbywać jako:

  • przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika,
  • zespołowe przenoszenie przedmiotów,
  • przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych,
  • przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek,
  • przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic.

Więc jak to jest z tytułowym problemem?
Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

  • 350 kg na wózku 2-kołowym,
  • 450 kg na wózku 3- lub 4-kołowym.

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

  • 250 kg na wózku 2-kołowym,
  • 350 kg na wózku 3- lub 4-kołowym.

Skomentuj