Uchylone przepisy bhp można potraktować jako zasady

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby prace, przy których wykonywaniu zachodzi ewentualność szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, zapewniając asekurację.

Kiedyś sprawa była stosunkowo prosta – obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288). Dziś wygląda to nieco inaczej…

Mianowicie pracodawca, po uprzedniej konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, przy uwzględnieniu aktów wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dotyczących wykonywania prac w różnych gałęziach), ustala wykaz prac, które powinny być wykonywane przez minimalnie dwie osoby oraz występują w jego zakładzie.

Oczywiście będą się do nich odpowiednio zaliczać prace, które wymieniał enumeratywnie załącznik Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).

I tak pracodawca może i powinien korzystać z tego załącznika, który dziś – jako formalnie nieobowiązujący – trzeba potraktować jako zasadę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ma to o tyle sens, że brak w konkretnej sytuacji szczegółowych przepisów bhp nigdy nie może zwalniać pracodawcy z obowiązku zapewnienia ochrony zdrowia i życia zatrudnionych osób.

Skomentuj