Umowy o pracę w aktualnym stanie prawnym

Umowy o pracę w aktualnym stanie prawnym

Jakie mamy aktualnie rodzaje umów o pracę? Jakie elementy obligatoryjne powinna zawierać umowa o pracę ?W artykule przedstawiamy aktualny wzór umowy o pracę w 2019 r.

Rodzaje umów o pracę

Przepisy Kodeksu pracy określają jakie rodzaje umów o pracę mogą być zawierane z pracownikami. Mogą to być umowy:

 1. Terminowe
 • umowa na okres próbny;
 • umowa na czas określony.

Od 22.02.2016 r. nie ma już umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy.

 1. Bezterminowe
 • umowa na czas nieokreślony.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, jaka nastąpiła 22 lutego 2016 r. umowa na czas zastępstwa nie jest uważana za rodzaj umowy o pracę. Oznacza to, że ta odmiana zatrudnienia nie jest wyodrębniona oddzielnymi przepisami, jak to miało miejsce wcześniej. Stanowi ona po prostu rodzaj umowy o pracę na czas określony.

Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy niezbędną przesłanką do nawiązania stosunku pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę powinna określać:

 • strony umowy – imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko pracodawcy, osoby zarządzającej oraz nazwę i adres zakładu pracy;
 • rodzaj zawartej umowy – umowa na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony;
 • datę jej zawarcia;
 • rodzaj pracy – w sposób, który będzie wskazywał bezpośrednio na zawód np. kierowca lub czynności, które pracownik będzie wykonywał np. sprzątanie pomieszczeń biurowych;
 • miejsce wykonywania pracy – powinno być ono skonkretyzowane w zależności od struktury organizacyjnej i specyfiki zakładu pracy oraz rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika. Może być oznaczone ściśle np. adresem pracodawcy lub wydzielonej jego jednostki organizacyjnej. Może być również określone poprzez podanie jednostki organizacyjnej podziału kraju czy miasta;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia – wskazanie wszystkich składników wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatek służbowy, premia regulaminowa);
 • wymiar czasu pracy – pełny, niepełny (ułamek, procent, godziny);
 • termin rozpoczęcia pracy – poprzez wskazanie daty kalendarzowej (art. 26 Kodeksu pracy);
 • inne postanowienia obligatoryjne;
 • inne postanowienia nieobligatoryjne.

Wzór umowy o pracę prezentujemy na kolejnej stronie. 

Skomentuj