Umowy o pracę w aktualnym stanie prawnym

Jakie mamy aktualnie rodzaje umów o pracę? Jakie elementy obligatoryjne powinna zawierać umowa o pracę ?W artykule przedstawiamy aktualny wzór umowy o pracę w 2019 r.

Rodzaje umów o pracę

Przepisy Kodeksu pracy określają jakie rodzaje umów o pracę mogą być zawierane z pracownikami. Mogą to być umowy:

 1. Terminowe
 • umowa na okres próbny;
 • umowa na czas określony.

Od 22.02.2016 r. nie ma już umów na zastępstwo oraz umów na czas wykonania określonej pracy.

 1. Bezterminowe
 • umowa na czas nieokreślony.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, jaka nastąpiła 22 lutego 2016 r. umowa na czas zastępstwa nie jest uważana za rodzaj umowy o pracę. Oznacza to, że ta odmiana zatrudnienia nie jest wyodrębniona oddzielnymi przepisami, jak to miało miejsce wcześniej. Stanowi ona po prostu rodzaj umowy o pracę na czas określony.

Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 11 Kodeksu pracy niezbędną przesłanką do nawiązania stosunku pracy jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę powinna określać:

 • strony umowy – imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko pracodawcy, osoby zarządzającej oraz nazwę i adres zakładu pracy;
 • rodzaj zawartej umowy – umowa na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony;
 • datę jej zawarcia;
 • rodzaj pracy – w sposób, który będzie wskazywał bezpośrednio na zawód np. kierowca lub czynności, które pracownik będzie wykonywał np. sprzątanie pomieszczeń biurowych;
 • miejsce wykonywania pracy – powinno być ono skonkretyzowane w zależności od struktury organizacyjnej i specyfiki zakładu pracy oraz rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika. Może być oznaczone ściśle np. adresem pracodawcy lub wydzielonej jego jednostki organizacyjnej. Może być również określone poprzez podanie jednostki organizacyjnej podziału kraju czy miasta;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia – wskazanie wszystkich składników wynagrodzenia (płaca zasadnicza, dodatek służbowy, premia regulaminowa);
 • wymiar czasu pracy – pełny, niepełny (ułamek, procent, godziny);
 • termin rozpoczęcia pracy – poprzez wskazanie daty kalendarzowej (art. 26 Kodeksu pracy);
 • inne postanowienia obligatoryjne;
 • inne postanowienia nieobligatoryjne.

Wzór umowy o pracę prezentujemy na kolejnej stronie. 

…………………………………………………………               …………………………………………………………

 (pracodawca oraz jego siedziba lub adres zamieszkania)                                 (miejscowość i data)

…………………………………………………………

             (numer REGON-EKD)

UMOWA O PRACĘ

zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………………………………..

(data zawarcia umowy)

między …………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz data urodzenia)

na ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

1.    Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1)    rodzaj umówionej pracy …………………………………………………………………………………….

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2)    miejsce wykonywania pracy……………………………………………………………………………….

3)    wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………..

4)    wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5)    inne warunki zatrudnienia ………………………………………………………………………………….

6)    ……………………………………………………………………………………………………………………….

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2.    Termin rozpoczęcia pracy…………………………………………………………………………………………

3.    Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy…………………………………………………………………

                                     (informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony**)

…………………………………………….                                                ………………………………………………..

      (data i podpis pracownika)                                                                                (podpis pracodawcy lub osoby

                                                                                                                            reprezentującej pracodawcę albo

                                                                                                                            osoby upoważnionej do składania

                                                                                                                           oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 §4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 §4 pkt 4 Kodeksu pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę

Zmiana warunków zawartej umowy o pracę wymaga każdorazowo formy pisemnej. Może się ona odbywać za wspólnym porozumieniem pracodawcy i pracownika lub też bez takiego porozumienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Porozumienie stron w zakresie zmiany warunków umowy o pracę może być zawarte w każdym czasie i nie wymaga stosowania żadnego okresu wypowiedzenia. Musi być ono jednak dokonane na piśmie. Obowiązujące przepisy nie określają takiego porozumienia. Prezentujemy przykładowy wzór porozumienia w sprawie zmiany warunków pracy i płacy.

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW PRACY I PŁACY

Zawarte w dniu …………………. w ………………… między:

(wskazanie pracodawcy),

 reprezentowaną przez:

………………………………,

zwaną dalej „Pracodawcą”,

a……………………….

(wskazanie pracownika),

zwanym dalej „Pracownikiem”

§ 1

Pracodawca oraz Pracownik na podstawie wspólnego porozumienia stron postanawiają zmienić warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę na czas nieokreślony zawartej w dniu ………………………….w następujący sposób:

1. Wynagrodzenie za pracę Pracownika będzie wynosiło …………. brutto miesięcznie.

2. Pracownik w miejsce dotychczasowego stanowiska………………………zostaje zatrudniony na stanowisku………………………………. .

§ 2

Nowe warunki pracy i płacy obowiązują od dnia ……………………… r.

§ 3

Pozostałe warunki zatrudnienia wynikające z wiążącej strony umowy o pracę pozostają bez zmian.

                             Pracodawca:                                              Pracownik:

                   ………………………………….                           …………………………………

Wypowiedzenie zmieniające

W przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na zmianę warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę, pracodawca musi zastosować tzw. tryb wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę. Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy jest czynnością jednostronną pracodawcy, która niejako wymusza zmianę zaproponowanych nowych warunków zatrudnienia lub powoduje rozwiązanie łączącego strony stosunku prawnego.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

Skomentuj