Urlop dla poratowania zdrowia a nowa ustawa

Urlop dla poratowania zdrowia a nowa ustawa

Niektóre zawody, w tym nauczyciele akademiccy, mają specyficzne uprawnienie związane ze stanem zdrowia – prawo do urlopu dla poratowania zdrowia (w skrócie zwanego urlopem zdrowotnym).

Celem tego urlopu jest przeprowadzenie zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Przedmiotem niniejszego artykułu są prawne aspekty dotyczące orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich w związku ze zmianą stanu prawnego.

Podstawy prawne i zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu uległy zmianie 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r., poz. 1668, ze zm.), w skrócie p.s.w.n. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych uczelni. Szkoła wyższa jest uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa a niepubliczną, jeżeli przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna. Uczelnia zależnie od prowadzonej działalności jest uczelnią akademicką albo zawodową.

Poprzedni stan prawny

Do końca września 2018 r. problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulowała ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: DzU z 2017 r., poz. 2183, ze zm.) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2014 r., poz. 1359). W świetle art. 134 ust. 5 poprzedniej ustawy obligatoryjnymi przesłankami uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, które należało spełnić łącznie były:

– posiadanie statusu nauczyciela akademickiego (podleganie przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.),

– zatrudnienie w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

– odpowiedni staż pracy – przepracowanie co najmniej 15 lat w uczelni.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Nauczyciele akademiccy należą do grup zawodowych, których status został uregulowany w odrębnej ustawie. Zgodnie z art. 113 p.s.w.n. nauczycielem akademickim może być osoba, która:

– ma kwalifikacje określone w ustawie i statucie uczelni,

– nie jest ukarana karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

– spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 p. 1-3 p.s.w.n., czyli ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Skomentuj