Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich

Niektóre zawody, w tym nauczyciele, mają specyficzne uprawnienie związane ze stanem zdrowia, tj. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Celem tego urlopu jest generalnie przeprowadzenie zaleconego leczenia.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia mają zarówno nauczyciele systemu oświaty, jak i nauczyciele akademiccy. Przedmiotem niniejszego artykułu są prawne aspekty orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich – podlegających ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: DzU z 2017, poz. 2183, ze zm.). Ustawę tę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Nauczyciele to grupa zawodowa, której zdrowie z uwagi na charakter pracy wymaga szczególnej ochrony. Nauczyciele akademiccy należą do grup zawodowych, których status zawodowy został uregulowany w odrębnym akcie prawnym – ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.). Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. W świetle art. 108 p.s.w. nauczycielami akademickimi są:

 1.  pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 2.  pracownicy dydaktyczni,
 3.  pracownicy naukowi,
 4.  dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:

 1. posiada kwalifikacje określone w ustawie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3.  nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 4. nie została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 5. korzysta z pełni praw publicznych.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Rozdział 2 działu III Prawa o szkolnictwie wyższym zatytułowany jest „Stosunek pracy pracowników uczelni” i zawiera w art. 134 regulacje prawne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop ten przysługuje nauczycielom akademickim po spełnieniu wymogów określonych ustawowo. W świetle art. 134 ust. 5 p.s.w. obligatoryjnymi przesłankami uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, które należy spełnić łącznie są:

 • posiadanie statusu nauczyciela akademickiego (podleganie przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • odpowiedni staż pracy, tj. przepracowanie co najmniej 15 lat w uczelni.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom akademickim pozostającym w stosunku pracy, których pracodawcą jest uczelnia (zarówno publiczna, jak i niepubliczna). Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej nawiązuje i rozwiązuje rektor w trybie określonym w statucie. Natomiast stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej nawiązuje i rozwiązuje organ uczelni wskazany w statucie. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego ma na celu przeprowadzenie zaleconego leczenia a stan zdrowia nauczyciela powinien wymagać powstrzymania się od pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu.

Nauczyciel akademicki podczas korzystania z urlopu nadal pozostaje w stosunku pracy. Pobiera za ten okres wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza od jego zarobków składki na ubezpieczenia społeczne. Wynagrodzenie za czas płatnego urlopu dla poratowania zdrowia oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnych) ani też prowadzić działalności gospodarczej.

Skomentuj