Urządzenia poddozorowe – zmiany, nowe wnioski

1 czerwca br. weszły w życie ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych.

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2019 r. przepisów nowelizujących ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Przepisy nowelizujące ustawę o dozorze technicznym dotyczyły m.in. zakresu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne i wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych. O szczegółowych zmianach w tym zakresie pisaliśmy w artykule Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym.

Część z przepisów nowelizujących ustawę weszła w życie 1 stycznia 2019 r, a część z nich wejszła w życie 1 czerwca 2019 r. i są to przepisy z:

 • art. 22 ust. 3a mówiącego o terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawanych na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować;
 • art. 22 ust. 4 mówiącego o możliwości cofnięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego, w przypadku nieprzestrzegania warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie;
 • art. 23 ust. 1a-1c mówiącego co powinien zawierać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji;
 • art. 23 ust. 2a-2e, ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 5 mówiącego o przedłużeniu okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz o warunkach tego przedłużenia.

Konsekwencją zmian w art. 22 ust. 3a i art. 23 ust. 2a-2e ustawy o dozorze technicznym (wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych) stało się przygotowanie i wydanie nowego rozporządzenia.

W związku z powyższym konieczne stało się wydanie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – na podstawie znowelizowanego art. 23 ust. 5 o dozorze technicznym – przedmiotowego rozporządzenia, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Co określa nowe rozporządzenie?

Z nowego rozporządzenia wynika:

 • sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 • sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadania kwalifikacji,
 • okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 • wzór wniosku zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych dla danego organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Zakres regulacji – omówienie przepisów nowego rozporządzenia

 1. Zgodnie z § 2 rozporządzenia sprawdzenie kwalifikacji wymaganych dla obsługujących lub konserwujących urządzenia techniczne odbywa się na pisemny lub elektroniczny wniosek. We wniosku tym powinny zostać określone rodzaj zaświadczenia kwalifikacyjnego (obsługa albo konserwacja) oraz zakres (rodzaj urządzenia, który ma być objęty zaświadczeniem). Wniosek powinien również zawierać dane i załączniki, o których mowa w art. 23 ust. 1a, 1b i 3 znowelizowanej ustawy o dozorze technicznym. Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia.
 2. W § 3-5 rozporządzenia została określona procedura przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin od teraz składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Tematyka egzaminu będzie udostępniana do publicznej wiadomości przez organy właściwej jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT). 

Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ze względu na zakres zaświadczenia i rodzaje urządzeń, które mogą być różne w każdym z trzech organów dozorowych (UDT, TDT, WDT) zdecydowano, że wzór zaświadczenia dla każdego z tych organów będzie odrębny.

 1. W § 6 – poprzez odesłanie do załącznika nr 3 rozporądzenia – określono rodzaje urządzeń technicznych przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Określono również okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego.
 2. Zgodnie z § 7 przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego odbywa się na pisemny lub elektroniczny wniosek osoby zainteresowanej. Należy mieć na uwadze, że na poziomie ustawy (art. 23 ust. 2c) określono dwa ogólne warunki przedłużenia okresu ważności zaświadczenia tj.:
 • złożenie wniosku, o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinno nastąpić nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu ważności tego zaświadczenia;
 • czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym powinny być wykonywane przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

W ust. 5 wskazano, jak w praktyce (technicznie) nastąpi przedłużenie okresu ważności zaświadczenia – nastąpi to poprzez wydanie nowego dokumentu.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia jest bezpłatne, o czym stanowi art. 23 ust. 2a znowelizowanej ustawy.

Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 rozporządzenia. 

Podsumowując nowa regulacja, poprzez wprowadzenie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Z analiz UDT oraz sprawozdań Państwowej Inspekcji Pracy wynika bowiem, że przyczyną ponad 90% nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach technicznych objętych przepisami o dozorze technicznym są błędy eksploatacyjne.

Omawianr przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – w zakresie znowelizowanego upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia. Z tym dniem straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Z całością nowego rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródła pomocnicze:

 1. www.rcl.gov.pl

Skomentuj