Ustalanie opłat za czynności związane z oceną

Ustalanie opłat za czynności związane z oceną zgodności i akredytacją jednostek oceniających.

Podstawę do ustalenia opłat za czynności związane z oceną zgodności stanowią rodzaj wykonanej czynności i stopień jej skomplikowania, a także koszt pracy danej osoby w określonym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni bądź godzin. Trzeba do tego jeszcze dodać koszt czynności organizacyjno-administracyjnych notyfikowanej jednostki certyfikującej lub kontrolującej bądź notyfikowanego laboratorium albo tzw. kompetentnej jednostki.

 Ustalając opłaty za czynności związane z oceną zgodności uwzględnia się koszty ich poszczególnych etapów. I tak, na sumę kosztów czynności związanych z oceną zgodności mogą składać się koszty:

– formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji wyrobu i wnioskodawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna),

– przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych,

– przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji i dokonania oceny zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej lub kompetentnej jednostki,

– oceny wyników przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce notyfikowanej bądź kompetentnej jednostce,

– wystawienia certyfikatu lub sprawozdania z badań,

– sprawowania nadzoru w zakresie wykonanych czynności, jeżeli wynika to z zastosowanej procedury oceny zgodności.

Z kolei podstawę do ustalenia opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność stanowią niezbędna do oceny liczba audytorów i ekspertów technicznych, koszt pracy audytorów oraz takich ekspertów, a także koszt czynności organizacyjno-administracyjnych krajowej jednostki akredytującej i zakres samej akredytacji.

 Opłaty za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność obejmują koszty poszczególnych etapów procesu akredytacji, sprawowania nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność i uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

 Na sumę kosztów poszczególnych etapów procesu akredytacji składają się koszty:

–  formalnego rozpatrzenia wniosku (opłata wstępna),

–  czynności organizacyjno-administracyjnych,

–  oceny w procesie akredytacji zgodnie z procedurą krajowej jednostki akredytującej,

–  oceny przebiegu procesu i wydania opinii przez komitet techniczny krajowej jednostki akredytującej,

–  wystawienia certyfikatu akredytacji.

 Opłaty za czynności związane z oceną zgodności i akredytacją jednostek oceniających zgodność:

– uwzględniają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, których dotyczą, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem,

– publikowane są w cennikach będących ofertami jednostki notyfikowanej, kompetentnej jednostki lub krajowej jednostki akredytującej.

 Ustalenie nowej wysokości opłat za czynności związane z oceną zgodności i akredytacją jednostek oceniających zgodność może nastąpić nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 Wszystko to wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności oraz akredytacją jednostek oceniających zgodność (Dz.U. poz. 711).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj