Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe – podpisana 27 sierpnia 2014 r. przez Prezydenta RP.

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Trybunał nie zakwestionował merytorycznego sposobu uregulowania problematyki podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych, ale unormowanie jej w rozporządzeniu, bez podstawy prawnej zawartej w ustawie. (W badaniach medycznych i leczeniu stosuje się promieniowanie jonizujące – wobec powyższego konieczne jest również stosowanie środków i procedur chroniących pacjenta przed niepożądanym działaniem tego promieniowania. W tym celu w prawie atomowym upoważniono ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia – w drodze rozporządzenia, warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wymienionych w ustawie).

Najistotniejsze  postanowienia obowiązującej ustawy – Prawo atomowe  dotyczą m.in. wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego oraz obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania. Zgodnie z ustawą, kierownik jednostki prowadzącej działalność z wykorzystaniem promieniowania jonizującego odpowiada za bezpieczeństwo stosowania promieniowania. W celu wsparcia kierowników jednostek w wypełnianiu tych obowiązków, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymogów bezpieczeństwa sprawuje w danej jednostce inspektor ochrony radiologicznej (osoba posiadająca specjalne uprawnienia nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki  w trybie określonym przepisami ustawy – Prawo atomowe). Dotyczy to tych rodzajów działalności, do których wykonywania konieczne jest posiadanie zezwolenia.

Spełniając wymaganie wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprowadzana nowelizacja przenosi regulacje dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych ze wskazanego wyżej rozporządzenia do ustawy – Prawo atomowe. Ponadto ustawa znosi obowiązek posiadania certyfikatów Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia przez fizyków medycznych oraz modyfikuje listę podmiotów uprawnionych do kontroli urządzeń radiologicznych.

Skomentuj