Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Pracodawcy, zatrudniający pracowników w potencjalnie rakotwórczych i mutagennych warunkach środowiskowych, muszą zapewnić im specjalną ochronę.

Przede wszystkim wspomniani pracodawcy mają następujące obowiązki:

1) informować pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierających substancje chemiczne oraz ich mieszaniny lub czynniki o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, a także wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych;

2) przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie:

– ryzyka dla zdrowia, które wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, a także dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, i środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia takiego narażenia,

– wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie rakotwórcze bądź mutagenne,

– konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,

– działań zapobiegających wypadkom i koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz zdarzeń o charakterze wypadkowym.

Kolejne obowiązki to:

– zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin, a także czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym albo ograniczających poziom takiego narażenia,

– umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań nowego rozporządzenia oraz innych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że udział pracowników we wspomnianych działaniach nie zwalnia jednak pracodawcy od odpowiedzialności za realizację obowiązków określonych prawem.

Ponadto pracodawca koniecznie musi informować na bieżąco swoich pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin, a także czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym, a w sytuacjach narażenia powstałego w wyniku:

–  awarii i innych zakłóceń procesu technologicznego albo

–  podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych oraz w innych okolicznościach

o przyczynach powstałego narażenia, a także środkach zapobiegawczych, które zostały lub będą podjęte w celu stabilizacji sytuacji.

Omówione kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj