Uznanie kwalifikacji do wyk. zawodów w dziedzinie BHP

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.

Uzasadnienie:

Wymagania kwalifikacyjne dotyczące zawodu „technika bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz „specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy” zostały określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z poźn. zm.). Dotychczas nie było przepisów regulujących uznawanie kwalifikacji w tych zawodach w przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe w państwie członkowskim Unii Europejskiej i chciałyby wykonywać ten zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Ustawa ta wdraża do prawa polskiego dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z poźn. zm.) Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie warunków, sposobu i trybu odbywania stażu adaptacyjnego lub przeprowadzania testu umiejętności w przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a chciałyby wykonywać ten zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami określonymi w w/w dyrektywie.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest organem właściwym do wydania wyżej wymienionego rozporządzenia jako minister kierujący działem administracji rządowej – praca na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). Jako organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych został wyznaczony Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z uwagi na długoletnie doświadczenie w zakresie kształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlecenie zadań z zakresu uznawania kwalifikacji zawodowych nastąpiło na mocy art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543).

W projekcie rozporządzenia zawarte zostały regulacje dotyczące warunków, sposobu i trybu odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności, sposobu i trybu wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego, a także sposobu ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności i trybu pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział pierwszy (§ 1-6) zawiera postanowienia ogólne a także definicje użytych pojęć.

Rozdział drugi (§ 7-14) dotyczy warunków organizacji stażu adaptacyjnego, sprawowania nadzoru nad jego przebiegiem oraz sposobu oceny umiejętności osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji zawodowych, nabytych podczas stażu. Rozdział trzeci (§ 15-23) dotyczy warunków przeprowadzania testu umiejętności oraz procedury oceny umiejętności osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji zawodowych na podstawie uzyskanych wyników testu. Rozdział czwarty (§ 24-25) określa procedury związane z ustalaniem kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności. Rozdział 5 (§ 26) określa termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z poźn. zm.).

Projekt rozporządzenia – stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z poźn, zm.) – zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Skomentuj