Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Główny Urząd statystyczny opublikował wyniki swoich badań dotyczące warunków pracy w 2017 r. Czy uległy poprawie w stosunku do 2016 r.?

Spośród czynników związanych ze środowiskiem pracy największe zagrożenie wywołane było:

  • hałasem – 187,5 tys. osób zagrożonych (58,0% osobozagrożeń),
  • pyłami przemysłowymi – 53,4 tys. osób narażonych (16,5% osobozagrożeń).

Największą liczbę osób narażonych na hałas oraz pyły przemysłowe odnotowano w górnictwie, gdzie przeważał dział wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego oraz w przetwórstwie przemysłowym, gdzie dominowała produkcja wyrobów z metali.

W grupie czynników związanych ze środowiskiem pracy czynnikiem, na który narażona była najmniejsza liczba osób był wpływ pól elektromagnetycznych.

W przypadku zagrożeń związanych z uciążliwością pracy, które w 2017 r. stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, przeważało nadmierne obciążenie fizyczne. Najwięcej osobozagrożeń zanotowano w przemyśle – 98,7 tys. oraz w sekcji transport i gospodarka magazynowa – 18,8 tys.

Natomiast na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi (m.in. pilarki tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki) najbardziej narażeni byli pracownicy w przemyśle (68,2 tys. osobozagrożeń) oraz sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (10,9 tys. osobozagrożeń).

Ile kobiet pracowało w warunkach zagrożenia?

Porównując warunki pracy kobiet w 2016 r. a 2017 r. to nic się nie zmieniło w tej kwestii. Niestety dalej co szósta kobieta zatrudniona jest w warunkach zagrożenia.

Najkorzystniejsza sytuacja pod względem warunków pracy dla kobiet przedstawiała się w województwie lubelskim, gdzie co dziewiąta osoba wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia to kobieta. Natomiast najtrudniejsze warunki dla kobiet odnotowano w województwie podlaskim, gdzie wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia co trzecia osoba to kobieta.

Liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia zależy przede wszystkim od specyfiki danego zakładu pracy i jego profilu działalności. Największe narażenie kobiet, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w badanej zbiorowości występowało w jednostkach zaliczanych do następujących rodzajów działalności:

  • produkcja wyrobów tytoniowych,
  • produkcja wyrobów tekstylnych.

Skomentuj