Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Warunki pracy – czy uległy poprawie?

Główny Urząd statystyczny opublikował wyniki swoich badań dotyczące warunków pracy w 2017 r. Czy uległy poprawie w stosunku do 2016 r.?

Jakie środki zapobiegawcze oraz działania profilaktyczne podejmowane były w ramach ograniczenia zagrożeń?

W przebadanych zakładach przeprowadzono ocenę ryzyka dla 1,4 mln stanowisk pracy, na których pracowało 1,9 mln osób. Większość tych stanowisk podobnie jak w 2016 r. znajdowała się:

 • w przemyśle (47,5%),
 • handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,2%),
 • w budownictwie (8,2%).

W 2017 r. ryzyko zawodowe wyeliminowano wśród osób pracujących na stanowiskach pracy poprzez:

 • środki ochrony indywidualnej – 678,2 tys. osób,
 • zastosowanie środków organizacyjnych – 483,4 tys. osób,
 • zastosowanie środków technicznych – 383,1 tys. osób.

W przypadku części z tych osób zastosowano więcej niż jeden środek eliminujący ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy.

W minionym roku najwięcej ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przeprowadzono  w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W tych województwach także odnotowano największą skalę wyeliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Jakie świadczenia przyjmowali pracownicy z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych?

W 2017 r. najbardziej rozpowszechnionym świadczeniem związanym z pracą w warunkach szkodliwych i uciążliwych były napoje oraz posiłki profilaktyczne.

Sektor prywatny w głównej mierze przyznawał swoim pracownikom:

 • napoje,
 • posiłki profilaktyczne,
 • inne środki odżywcze,
 • stosował skrócony czas pracy.

Natomiast w sektorze publicznym pracownicy korzystali z:

 • dodatkowych urlopów,
 • uprawnień wynikających z pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • dodatków pieniężnych.

Największą liczbę świadczeń odnotowano w sekcjach przetwórstwo przemysłowe oraz górnictwo i wydobywanie.

Skomentuj