Ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych

Ważne zmiany dla operatorów urządzeń poddozorowych

Trwają pracę nad projektem rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności tych zaświadczeń

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2019 r. przepisów nowelizujących ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Przepisy nowelizujące ustawę o dozorze technicznym dotyczyły m.in. zakresu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne i wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych. O szczegółowych zmianach w tym zakresie pisaliśmy w artykule Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym.

Część z przepisów nowelizujących ustawę weszła w życie 1 stycznia 2019 r., natomiast część z nich wejdzie w życie 1 czerwca 2019 r. Są to przepisy z:

  • art. 22 ust. 3a mówiącego o terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawanych na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować;
  • art. 22 ust. 4 mówiącego o możliwości cofnięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego, w przypadku nieprzestrzegania warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie;
  • art. 23 ust. 1a-1c mówiącego co powinien zawierać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji;
  • art. 23 ust. 2a-2e, ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 5 mówiącego o przedłużeniu okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz o warunkach tego przedłużenia.

Konsekwencją zmian w art. 22 ust. 3a i art. 23 ust. 2a-2e ustawy o dozorze technicznym (wprowadzenie terminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych) stało się przygotowanie i wydanie nowego rozporządzenia.

W związku z powyższym konieczne jest wydanie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – na podstawie znowelizowanego art. 23 ust. 5 o dozorze technicznym – przedmiotowego rozporządzenia, które zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Co określać będzie nowe rozporządzenie?

Z nowego rozporządzenia będzie wynikał:

  • sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
  • sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
  • rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadania kwalifikacji,
  • okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
  • wzór wniosku zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych dla danego organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Skomentuj