Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Więcej obowiązków bhp przy pracy na dwóch stanowiskach

Coraz częściej spotyka się praktykę powierzania jednemu pracownikowi pracy na dwóch (lub nawet więcej) stanowiskach jednocześnie. Taka kumulacja stanowisk może nastąpić w ramach jednego etatu.

Celem takiego rozwiązania jest na ogół chęć "zaoszczędzenia" na kosztach zatrudnienia dodatkowych osób, jednak jeden pracownik na dwóch stanowiskach pracy może oznaczać dodatkowe wydatki dla pracodawcy.

Dwa stanowiska w jednym etacie
Prawo pracy nie zabrania zatrudniania pracownika na więcej niż jednym stanowisku, w ramach tej samej umowy o pracę. Klasycznym modelem wykonywania pracy jest wprawdzie świadczenie jej na jednym stanowisku pracy, nie ma jednak formalnych przeszkód do ukształtowania stosunku pracy w ten sposób, że jeden etat podzielony zostanie między dwa (a teoretycznie nawet więcej) stanowiska pracy.

Taki sposób wykonywania pracy musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę, w której należy dokonać przyporządkowania danego stanowiska do przedziału czasowego, w którym ma być na nim wykonywana praca. Podział czasowy między poszczególne stanowiska może przebiegać według kryterium wymiaru etatu (np. po 1/2 etatu na dane stanowisko) lub liczby godzin pracy poświęconej na pracę w ramach danego stanowiska. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo "wielostanowiskowy" będzie pracownik, jego stosunek pracy nie ulegnie zdublowaniu odpowiednio do ilości tych stanowisk.

Nadal będzie to jeden etat, dlatego pracodawcy, którzy wybiorą taki sposób zatrudniania pracownika, mogą dojść do mylnego przekonania, że wystarczające będzie jednorazowe skierowanie pracownika na badania wstępne czy odbycie szkolenia bhp. Tymczasem powierzenie pracownikowi dodatkowego stanowiska pracy może wygenerować dodatkowe koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy.

Dodatkowe badanie w warunkach szkodliwych
Profilaktyczne badania wstępne potocznie kojarzą się z momentem przyjmowania pracownika do pracy. Rzeczywiście, badania te mają charakter jednorazowy w tym sensie, że ich przeprowadzenie związane jest z konkretnym wstępnym etapem zatrudnienia. Pracownik podlega im więc tylko raz - zasadniczo w każdym przypadku podjęcia zatrudnienia u danego pracodawcy.

Stosunkowo rzadziej zdarza się przeprowadzenie badań wstępnych jeszcze w dwóch innych przypadkach, tj. wtedy, gdy pracownik młodociany przenoszony jest na inne stanowisko pracy lub "zwykły" pracownik przenoszony jest na stanowisko pracy, na którym panują warunki uciążliwe lub czynniki szkodliwe dla zdrowia (art. 229 § 1 K.p.).

Powierzenie pracy na więcej niż jednym stanowisku na ogół nie dotyczy pracowników młodocianych, stąd przy pracy na dwóch (kilku) stanowiskach bardziej prawdopodobna jest sytuacja, że na jednym z tych stanowisk panować będą szkodliwe lub uciążliwe warunki. W takich okolicznościach zasadne będzie skierowanie pracownika na badania wstępne w odniesieniu do tego stanowiska, mimo że pracownik formalnie nie zostanie na nie przeniesiony.

Na pewno jednak przeprowadzenie takich badań będzie zabezpieczeniem pracodawcy przed ewentualnym zarzutem, że pracę na stanowisku o szkodliwych lub uciążliwych warunkach powierzył pracownikowi, który posiada przeciwwskazania do takiej pracy.

Skomentuj