Wojskowa służba medycyny pracy

W odniesieniu do kandydatów na żołnierzy zawodowych zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy dotyczące orzecznictwa lekarskiego wykonywane są przez wojskowe komisje lekarskie

Generalnie jednak wykonującymi zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy są:

– poradnie badań profilaktycznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej jako jednostki podstawowe,

– poradnie medycyny pracy zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez szefa resortu obrony narodowej, będących wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych,

– Wojskowy Instytut Medyczny,

– Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej,

– Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.

Natomiast zadania przypisane wojewódzkim ośrodkom medycyny pracy wykonują poradnie takiej medycyny w ramach zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, stanowiących wiodące zakłady wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych.

Z kolei zadania przypisane jednostkom badawczo-rozwojowym w dziedzinie medycyny pracy wykonują instytuty wojskowe.

Ponadto zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy realizują:

– uprawnieni lekarze,

– lekarze, którzy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 3 lata jako lekarze w wojsku – tylko w odniesieniu do objętych ich opieką żołnierzy i pracowników,

– pielęgniarki, które spełniają wymagania kwalifikacyjne.

W stosunku do żołnierzy i pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego badania profilaktyczne mogą przeprowadzać wspomniani lekarze, jednak po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w instytutach wojskowych.

Badania profilaktyczne żołnierzy i pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach tropikalnych, morskich oraz podwodnych, jak również pracowników wyjeżdżających do lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać także wymienieni lekarze, ale również pod warunkiem odbycia odpowiedniego przeszkolenia w instytutach wojskowych.

Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1257).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj