Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku maszyny

Jakie są wymagani dotyczące wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku maszyny?

Maszyna może być wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku, jeżeli spełnia zasadnicze wymagania i przy prawidłowym zainstalowaniu oraz konserwacji, a także zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem bądź w warunkach, które można przewidzieć, nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – zwierząt domowych i mienia albo – w przypadku maszyn do stosowania pestycydów – środowiska.

Przede wszystkim przed wprowadzeniem danej maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent bądź jego upoważniony przedstawiciel musi:

– zapewnić, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228, z późn. zm.),

– zapewnić dostępność właściwych dokumentów określonych w załączniku nr 2 Dokumentacja techniczna do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki,

– dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji,

– przeprowadzić właściwe procedury oceny zgodności,

– sporządzić deklarację zgodności WE dla maszyn określoną w załączniku nr 3 Deklaracje do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i zapewnić dołączenie jej do maszyny,

– umieścić oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 Wzór znaku CE do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

W celu realizacji procedur oceny zgodności producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien mieć niezbędne środki do zapewnienia, że określona maszyna spełnia zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, bądź mieć faktyczny dostęp do takich środków.

W przypadku gdy do określonych maszyn mają zastosowanie także inne odpowiednie przepisy, które przewidują umieszczenie oznakowania CE, może być ono umieszczone pod warunkiem, że maszyny te spełniają również wymagania określone w tych przepisach.

Ponadto w sytuacji, gdy co najmniej jeden ze wspomnianych przepisów pozwala producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, w okresie przejściowym określonym w tych przepisach, na wybór innych odpowiednich przepisów, oznakowanie CE powinno wskazywać zgodność tylko z zastosowanymi przepisami. Wtedy producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien podać szczegółowe dane o zastosowanych innych odpowiednich przepisach w dołączonej do maszyny deklaracji zgodności WE.

Wszystkich zainteresowanych doradztwem, konsultacjami lub szkoleniem w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj