Wpływ RODO na Kodeks pracy

Wpływ RODO na Kodeks pracy

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęły obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Nowe regulacje miały wpływ także na Kodeks pracy.

25 maja 2018 r. w życie weszło europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), a także zaczęła obowiązywać ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która to reguluje kwestie związane z RODO w porządku krajowym.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zastąpiła starą ustawę, obowiązującą od 20 lat. Wprowadziła ona zmiany w ponad 130 aktach prawnych, które w swojej treści traktują o danych osobowych, w tym także w Kodeksie pracy.

Zasadniczą zmianą, która została wprowadzona w Kodeksie pracy jest monitoring w miejscu pracy (art. 222). Przepisy uregulowały możliwość wprowadzenia monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Nadzór ten może być prowadzony na terenie zakładu lub wokół terenu zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki oraz pralni, a także pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celów określonych powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Nagrania z monitoringu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Cele, zakres i sposób zastosowania monitoringu pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy).

Pracodawca jest obowiązany informować swoich pracowników o wprowadzeniu monitoringu, nie później niż w terminie 2 tygodni przed jego uruchomieniem. Informacje te przekazuje również pracownikowi na piśmie przed dopuszczeniem go do pracy.

Skomentuj