Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.

Podstawa prawną dla powołania i działania Komisji bhp w zakładach pracy jest art. 23712 Kodeksu pracy. Komisje powołuje każdy pracodawca, bez względu na rodzaj podmiotu gospodarczego, zatrudniający więcej niż 250 pracowników, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Dodajmy, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników mogą, choć nie muszą powołać Komisję bhp. Pracodawca powołuje Komisję bhp na czas nieokreślony.

W jej skład wchodzą w równej liczbie:

  1. przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
  2. przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Przewodniczącym Komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym — społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Ustawodawca nie określił liczby członków Komisji bhp.

Omawiając skład Komisji bhp należy zwrócić uwagę na, to że:

  • w ich skład wchodzą wszyscy pracownicy służby bhp; często jest to grupa liczna,
  • lekarz wchodzi w skład Komisji bhp zawsze, przy czym nie ma znaczenia charakter stosunku łączącego go z pracodawca. Wystarczy iż sprawuje on profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami (lekarz nie musi być zatrudniony u danego pracodawcy),
  • wprawdzie ustawodawca użył ogólnego określenia „społeczny inspektor pracy”, to nie ulega wątpliwości, że w skład Komisji powinien wchodzić zakładowy społeczny inspektor pracy, który ma największe uprawnienia (w myśl ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, prawo do wydawania zaleceń ma tylko zakładowy społeczny inspektor pracy). U pracodawców, u których nie ma związków zawodowych, nie ma także społecznej inspekcji pracy, wtedy wiceprzewodniczącym komisji jest przedstawiciel pracowników,
  • w skład Komisji bhp wchodzi tyle samo przedstawicieli załogi, ile jest w niej przedstawicieli pracodawcy.

Komisje bhp powinny być powołane pisemnie, a jej członkowie powinni otrzymać zaświadczenie o fakcie członkostwa. Jest to szczególnie ważne u dużych pracodawców, u których mamy do czynienia ze znaczną anonimowością. Decyzja pracodawcy o powołaniu Komisji bhp powinna zostać ogłoszona całej załodze, najlepiej w formie pisemnej, na tablicy ogłoszeń.

Pracą Komisji bhp kieruje jej przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia i kieruje przebiegiem obrad. Warto zauważyć, że fakt powołania Komisji bhp, na mocy art. 23712 Kodeksu pracy nie zamyka praw i możliwości powoływania przez np. zakładowe organizacje związkowe dowolnej liczby własnych Komisji bhp lub ochrony pracy, jako komisji problemowych.

Skomentuj