Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Wszystko co należy wiedzieć o komisji bhp

Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego pracodawców.

Jakie warunki są konieczne dla prawidłowej działalności Komisji bhp?

Spośród wielorakich uwarunkowań racjonalnego funkcjonowania Komisji, jak operatywność, systematyczność i konsekwentne egzekwowanie uprawnień — w przypadku zakładowych Komisji bhp szczególnego znaczenia nabierają również następujące czynniki:

 1. Ciągły dopływ informacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony pracy, a zwłaszcza:
 • projektów, planów i zamiarów rozwoju zakładu, modernizacji produkcji, poprawy warunków pracy,
 • dokumentacja z wypadków przy pracy i chorób zawodowych, analiz stanu bhp,
 • kopii decyzji, wniosków i zarządzeń pokontrolnych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp, w tym:
 • nakazów i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • decyzji i zarządzeń pokontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego i innych organów kontroli,
 • zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy,
 • kopii dokumentów interwencji zakładowej organizacji związkowej,
 • wyników pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników środowiska pracy (NDS i NDN),
 • kopii skarg i zażaleń pracowniczych z dziedziny ochrony pracy, jakie wpływają do pracowników i związków zawodowych,
 • projektów regulaminów, instrukcji bhp i zarządzeń pracodawcy, wydawanych w dziedzinie bhp,
 • dzienników ustaw, monitorów, orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego bhp, jak również do fachowej literatury.
 1. Znajomość spraw i problemów nurtujących środowisko pracownicze, a dotyczących ochrony pracy.

Wiadomo, że sami pracownicy przebywający wiele godzin, dni i lat w środowisku pracy, najlepiej znają jego mankamenty, braki i uchybienia, doświadczając ich istnienia osobiście, rzec można „na własnej skórze”. Członkowie Komisji bhp powinni utrzymywać więź z pracownikami, czynić wiele, aby sami pracownicy chętnie zgłaszali swoje bolączki.

 1. Znajomość zagadnień ochrony pracy przez członków Komisji bhp, zwłaszcza zagrożeń zawodowych macierzystego zakładu, ich charakteru oraz genezy.

Znajomość tej problematyki jest także często powierzchowna, nie wykraczająca poza tzw. wiadomości obiegowe. Komisja bhp powinna być okresowo szkolona i dokształcana.

Skomentuj