Wybór i uprawnienia SIP

Wybór i uprawnienia SIP

Sposób wyboru oraz uprawnienia organów społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy BHP.

Kandydat na społecznego inspektora pracy powinien spełniać następujące warunki:

 • być pracownikiem danego zakładu pracy,
 • nie zajmować stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu,
 • posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania SIP,
 • wykazać się odpowiednim stażem pracy:
 1. ZSIP:

— w branży, do której należy zakład – 5 lat,

— w danym zakładzie – 2 lata,

       2. SIP lub GSIP:

— w branży, do której należy zakład – 2 lata,

— w danym zakładzie – jeden rok.

UWAGA!

Społecznych inspektorów pracy nie mogą wybierać osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa agencyjna, umowa zlecenia itp.).

Ustawa o SIP zawiera jedynie podstawowe zasady dotyczące wyborów społecznych inspektorów pracy. Są one następujące:

 • społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy,
 • społecznych inspektorów pracy wybiera się na okres 4 lat,
 • SIP i OSIP wybiera:
 1. w zakładach pracy lub oddziałach liczących do 300 pracowników — ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału
 2. w zakładach pracy lub oddziałach liczących powyżej 300 pracowników:

— ZSIP – zebranie OSIP i GSIP,

— OSIP – zebranie GSIP,

 • GSIP wybiera ogólne zebranie pracowników oddziału.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów u danego pracodawcy określa „Regulamin przeprowadzania wyborów”, uchwalony przez organizacje związkowe, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów.

Regulamin taki powinien określać przede wszystkim:

 • strukturę organizacyjną SIP u danego pracodawcy,
 • tryb wybierania OSIP lub ZSIP (szczególnie gdy liczba pracowników jest większa niż 300),
 • sposób zgłaszania kandydatów na społecznych inspektorów pracy oraz warunki, jakie oni powinni spełniać,
 • organizację przeprowadzania wyborów.

Korzystnie jest określić również sposób przeprowadzania wyborów uzupełniających, które odbywają się w przypadku:

 • odwołania społecznego inspektora pracy w razie niewywiązywania się z obowiązków, na wniosek:
 1.  zakładowych organizacji związkowych,
 2. co najmniej jednej piątej pracowników,
 • zrzeczenia się przez społecznego inspektora pracy pełnienia tej funkcji,
 • ustania stosunku pracy z osobą pełniącą funkcję SIP.

UWAGA!

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik nie będący członkiem związku zawodowego, jeżeli tak postanowią organizacje związkowe.

Skomentuj