Wycinka drzew na terenach zamieszkałych

Wycinka drzew na terenach zamieszkałych

Wycinanie (przycinanie) drzew na terenie, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie nie zostało unormowane prawnie, jak też nie powstały żadne procedury w organizacjach zlecających czy wykonujących te roboty.

Dlatego przypominamy o obowiązkach, ciążących na wszystkich uczestnikach przedmiotowego procesu, w zakresie bezpieczeństwa wykonawców i otoczenia (ludzi i mienia).

Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do przygotowania wycinki wykonawca musi sprawdzić czy zlecający posiada na nią zezwolenie, wydane przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta (dla miast na prawach powiatu – marszałka województwa).

Zezwolenie nie jest potrzebne na wycinkę:

1) krzewów do 10-ciu lat, za wyjątkiem pasa drogi publicznej, na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

2) drzew:

a) owocowych,

b) których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza (tzw. średniego obwodu drzew 10-cio letnich):

  • 35 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  •  25 cm dla pozostałych

oraz na ogławianie koron drzew poniżej 30%.

Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek powiadomić swoich członków na 30 dni przed złożeniem wniosku o zezwolenie na wycinkę.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa musi zawierać:

1) dane posiadacza i właściciela nieruchomości,

2) oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości,

3) gatunek drzewa,

4) obwód pnia na wysokości 130 cm,

5) miejsce, przyczynę i termin zamierzonej wycinki,

6) rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania terenu,

7) w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – oświadczenie o powiadomieniu swoich członków.

Przygotowanie planu wycinki

Przed przystąpieniem do zorganizowania wycinki wykonawca musi sporządzić następujące dokumenty:

1) projekt organizacji robót (POR),

2) instrukcję bezpiecznego wykonania tych robót (IBWR),

3) ocenę ryzyka zawodowego poszczególnych pracowników podczas tej wycinki (ORZ).

1. Projekt organizacji robót.

Sporządzenie POR jest nie tylko częstym wymogiem zlecającego, ale ma podstawowe znaczenie dla bezpiecznej, terminowej i zoptymalizowanej kosztowo realizacji robót. Do jego prawidłowego wykonania niezbędna jest mapa terenu, na której zaznaczone są: drzewostan, wszystkie obiekty budowlane, drogi kołowe i ciągi piesze, napowietrzne linie elektroenergetyczne i trakcyjne oraz inne obiekty infrastruktury nadziemnej. Na tej mapie zaznaczamy drzewa do wycinki oraz ich wysokości. Następnie zaznaczamy strefy niebezpieczne dla każdego wycinanego drzewa poprzez wykreślenie okręgu o promieniu równym podwójnej jego wysokości (środek okręgu to dane drzewo). Łączymy zewnętrzne punkty sąsiadujących okręgów i w ten sposób wyznaczyliśmy minimalną strefę wycinki, którą trzeba bezwzględnie wygrodzić. Jeżeli nad wyznaczoną strefą przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna lub odległość granicy strefy od tej linii (licząc do rzutu poziomego jej skrajnego przewodu) jest mniejsza niż:

  • 3 m dla linii o napięciu 1 kV (tysiąc woltów),
  • 5 m dla linii o napięciu powyżej 1 kV do 15 kV,
  • 10 m dla linii o napięciu powyżej 15 kV do 30 kV,
  • 15 m dla linii o napięciu powyżej 30 kV do 110 kV,
  • 30 m dla linii o napięciu powyżej 110 kV,

to prace możemy wykonywać tylko po wyłączeniu napięcia na tej linii, po uzyskaniu zgody jej zarządcy (z reguły jest to zakład energetyczny), zgodnie z jego instrukcją i pod jego nadzorem. W przypadku gdy strefa wycinki zachodzi na ciągi komunikacyjne (kołowe czy piesze) musimy wystąpić do ich zarządcy o zgodę na zajęcie pasa drogowego lub zamknięcie drogi na czas wykonywanych robót. Firma wykonująca wycinki powinna posiadać min. dwóch pracowników uprawnionych do kierowaniem ruchem na drogach publicznych (uprawnienia takie wydaje każdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego po jednodniowym szkoleniu). POR powinien również zawierać wykaz maszyn, urządzeń technicznych i sprzętu pomocniczego do planowanej wycinki, a także kierunek obalania poszczególnych drzew, wykaz pracowników (drwali, operatorów, nadzoru, kierujących ruchem) oraz technologię wycinki poszczególnych drzew, w zależności od grubości pnia, jego średnicy w stosunku do długości prowadnicy piły łańcuchowej, tego czy drzewo jest pochylone, pęknięte, o dwóch lub większej liczbie pni oraz czy jest hubiaste lub dziuplaste. Przyjęta technologia musi być oparta o szczegółowe rozwiązania zawarte w Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 kwietnia 2012 r. (B.I.L.P.nr 6, poz. 9). Opracowany POR (wraz z ewentualnymi uzgodnieniami z zarządcami dróg i linii energetycznych) wykonawca przekazuje zlecającemu do akceptacji.

Skomentuj