Wymagania BHP oraz ergonomii dla maszyn

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych: definicje, obowiązki pracodawcy, wyposażenie maszyn, osłony i urządzenia ochronne, ergonomia.

Maszyna – wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania

Użytkowanie maszyn – wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

Strefa niebezpieczna – strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.

Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej

Operator – pracownik, któremu powierzono zadanie użytkowania maszyny.

Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

Ww. definicje zawarte są w rozporządzeniu MG z dnia 30.10.2002 r. w sprawie mini­malnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie maszyn i innych urządzeń technicznych stosowanych w zakładzie pracy zawarte są w rozdziale IV działu dziesiątego k.p.

blank

Skomentuj