Wymagania BHP przy wybranych rodzajach maszyn

Wymagania BHP przy wybranych rodzajach maszyn

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień zarówno dla producentów maszyn, jak samych użytkowników.

Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące niektórych rodzajów maszyn określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228, z późn. zm.).

Niektóre wymagania bhp są specyficzne dla określonych grup maszyn. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze postulaty bezpieczeństwa i higieny pracy przy wybranych grupach maszyn.

Wymagania bhp przy maszynach trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie maszynach przenośnych

W przypadku maszyn przenośnych trzymanych w ręku lub prowadzonych ręcznie powinny być spełnione następujące zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

  1. w zależności od rodzaju maszyny, powinna ona mieć odpowiedniej wielkości powierzchnię podpierającą i posiadać odpowiednią liczbę uchwytów i wsporników o odpowiednich wymiarach rozmieszczonych tak, aby zapewniały jej stateczność, w przewidzianych przez producenta warunkach użytkowania maszyny;
  2. jeżeli maszyna wyposażona jest w uchwyty, których nie można zwolnić, zachowując jednocześnie całkowite bezpieczeństwo, powinna ona być wyposażona w ręczne urządzenia sterujące uruchamianiem i zatrzymywaniem, rozmieszczone w sposób umożliwiający operatorowi posługiwanie się nimi bez zwalniania uchwytów;
  3. maszyna powinna być zaprojektowana, wykonana lub wyposażona tak, aby wyeliminować ryzyko przypadkowego uruchomienia lub kontynuowania działania po zwolnieniu uchwytów przez operatora; jeżeli spełnienie tego wymagania nie jest technicznie możliwe, należy stosować równorzędne środki zabezpieczające.

Sama konstrukcja maszyny także powinna w koniecznych przypadkach spełniać wymogi pozwalające na:

  • wzrokową kontrolę strefy niebezpiecznej,
  • kontrolę kontaktu narzędzi z obrabianym materiałem.

Uchwyty maszyn przenośnych muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby łatwe było uruchamianie i zatrzymywanie maszyny.

Informacje dotyczące drgań przenoszonych przez maszynę powinny być zawarte w instrukcji dołączonej do maszyny trzymanej w ręku lub prowadzonej ręcznej.

Informacje te dotyczą:

– całkowitej wartości drgań działających na kończyny górne operatora, jeżeli wartość ta określona na podstawie odpowiedniej metody badania przekroczy 2,5 m/s2, w przypadku gdy wartość ta nie przekroczy 2,5 m/s2, należy zamieścić tę informację w instrukcji;

– niepewności pomiaru.

Wartości te muszą być albo zmierzone dla danej maszyny, albo ustalone na podstawie pomiarów wykonanych dla technicznie porównywalnej maszyny.

Skomentuj