Wymagania dla dróg transportowych i dróg dla pieszych

Wymagania dla dróg transportowych i dróg dla pieszych

Minimalne wymagania dla dróg transportowych oraz dróg dla pieszych na terenie zakładu określają normy, a także przepisy związane z bhp.

Znajdujące się na terenie zakładu pracy drogi transportowe oraz drogi dla pieszych (przejścia) powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z właściwymi przepisami i Polskimi Normami, w szczególności:

  1. Nawierzchnia dróg transportowych powinna:
  • być utwardzona, gładka i odporna na zużycie,
  • odznaczać się dobrą przyczepnością,
  • nie wytwarzać kurzu przy ruchu pojazdów,
  • być niewsiąkliwa i łatwo zmywalna,
  • posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych materiałów.
  1. Podłużne pochylenie drogi transportowej nie powinno przekraczać 5%.
  2. Drogi transportowe powinny być oświetlone, a źródło światła nie powinno oślepiać kierowców ani zmniejszać użytkowej wysokości pojazdów.

W miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, należy ustawić barierki lub zastosować inne środki zapobiegające wypadkom. Drogi transportowe, przejścia i dojazdy, a szczególnie drogi pożarowe powinny być zawsze wolne – nie mogą być tarasowane materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Pracodawca powinien ustalić dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych i ustawić odpowiednie znaki drogowe ograniczające prędkość ruchu pojazdów.

Wymiary dróg transportowych

Wymiary dróg transportowych określone zostały w Polskiej Normie PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania. (obecnie norma wycofana bez zastąpienia, co jednak nie oznacza, że nie można korzystać z jej zapisów).

Zgodnie z tą normą szerokości dróg dla pieszych (przejść) powinny być określone według wzorów:

  • dla ruchu jednokierunkowego: b = a + 30 cm,
  • dla ruchu dwukierunkowego: b = 2a + 60 cm,

gdzie: a – największa szerokość ładunku, którą możne przenosić pieszy, w cm,

b – szerokość drogi, w cm.

Skomentuj