Wymagania dla dróg transportowych i dróg dla pieszych

Minimalne wymagania dla dróg transportowych oraz dróg dla pieszych na terenie zakładu określają normy, a także przepisy związane z bhp.

Znajdujące się na terenie zakładu pracy drogi transportowe oraz drogi dla pieszych (przejścia) powinny być wykonane i oznakowane zgodnie z właściwymi przepisami i Polskimi Normami, w szczególności:

  1. Nawierzchnia dróg transportowych powinna:
  • być utwardzona, gładka i odporna na zużycie,
  • odznaczać się dobrą przyczepnością,
  • nie wytwarzać kurzu przy ruchu pojazdów,
  • być niewsiąkliwa i łatwo zmywalna,
  • posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych materiałów.
  1. Podłużne pochylenie drogi transportowej nie powinno przekraczać 5%.
  2. Drogi transportowe powinny być oświetlone, a źródło światła nie powinno oślepiać kierowców ani zmniejszać użytkowej wysokości pojazdów.

W miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, należy ustawić barierki lub zastosować inne środki zapobiegające wypadkom. Drogi transportowe, przejścia i dojazdy, a szczególnie drogi pożarowe powinny być zawsze wolne – nie mogą być tarasowane materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Pracodawca powinien ustalić dopuszczalną prędkość poruszania się pojazdów po drogach zakładowych i ustawić odpowiednie znaki drogowe ograniczające prędkość ruchu pojazdów.

Wymiary dróg transportowych

Wymiary dróg transportowych określone zostały w Polskiej Normie PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania. (obecnie norma wycofana bez zastąpienia, co jednak nie oznacza, że nie można korzystać z jej zapisów).

Zgodnie z tą normą szerokości dróg dla pieszych (przejść) powinny być określone według wzorów:

  • dla ruchu jednokierunkowego: b = a + 30 cm,
  • dla ruchu dwukierunkowego: b = 2a + 60 cm,

gdzie: a – największa szerokość ładunku, którą możne przenosić pieszy, w cm,

b – szerokość drogi, w cm.

Minimalna szerokość drogi transportowej nie może być mniejsza niż 120 cm. Szerokości dróg transportowych, w zależności od ich przeznaczenia, przedstawia tabela poniżej.

Szerokość dróg transportowych

Przeznaczenie drogi

Minimalna szerokość drogi na odcinkach prostych, w cm

dla środków transportowych bezsilnikowych

dla środków transportowych silnikowych

Ruch jednokierunkowy

tylko dla środków transportowych

b = a + 60

b = a + 60

dla środków transportowych i pieszych

b = a + 90

b = a + 100

Ruch dwukierunkowy

tylko dla środków transportowych

b = 2a + 90

b = 2a + 90

dla środków transportowych i pieszych

b = 2a + 180

b = 2a + 200

W zamieszczonych w tabeli wzorach:

b – minimalna szerokość drogi transportowej,

a – szerokość środka transportowego (jeżeli przewożony ładunek jest szerszy niż szerokość środka transportu, należy przyjąć szerokość ładunku).

W przypadku ruchu jednokierunkowego, jeżeli droga przeznaczona jest tylko dla środków transportowych, szerokość drogi powinna być równa lub większa niż 120 cm.

Wymiary otworów drzwiowych na drogach transportowych i drogach dla pieszych

Wymiary otworów drzwiowych na drogach transportowych i drogach dla pieszych powinny pozwalać na swobodny przejazd środków transportowych oraz na przejście ludzi. Jeżeli głowa kierującego środkiem transportu wystaje ponad górną krawędź środka transportowego, to pomiędzy górną krawędzią otworu drzwiowego a głowa kierowcy powinien być zachowany prześwit minimum 20 cm.

Skomentuj