Wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych

Wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych

Kodeks pracy w art. 215 określa, że pracodawca jest obowiązany do zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy (zabezpieczenie pracownika przed urazami

Przede wszytskim chodzi: zabezpieczenie pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy), a także uwzględniały zasady ergonomii.

W § 51–61 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z poźn. zm.) określone są szczegółowe wymagania w stosunku do maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych oraz obsługi.

Czynności montażu, demontażu i eksploatacji maszyn, w tym obsługi, powinny być zgodne z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Elementy ruchome i inne części, które mogą stworzyć zagrożenie, powinny być osłonięte do wysokości 2,5 m od poziomu podłogi. Osłony na maszynach powinny uniemożliwić dostęp do strefy niebezpiecznej. Szczególne wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa ustala inaczej. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, konserwować, smarować z wyjątkiem smarowania specjalnego przewidzianego w dokumentacji techniczno-ruchowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., również maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. objęte zostały wymogiem dostosowania do minimalnych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. Minimalne wymogi dotyczące maszyn określone zostały w rozdziale 3 rozporządzenia.

Oto wybrane wymagania minimalne dotyczące maszyn użytkowych:

 • Oświetlenie– zapewnić stosownie do miejsc pracy i wykonywanych czynności.
 • Elementy sterowniczepowinny być widoczne, łatwe do zidentyfikowania, usytuowane poza strefami zagrożenia.
 • Umiejscowienie pulpitu głównego– powinna istnieć możliwość wysłania ostrzegawczego sygnału optycznego lub akustycznego. Operator winien mieć możliwość upewnienia się, że nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia.
 • Zatrzymanie normalne– każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy służący do całkowitego zatrzymania maszyny oraz niektórych części maszyn.
 • Urządzenia do awaryjnego wyłączenia –tzw. wyłącznik „stop”.
 • Zapobieganie zagrożeniom– związanym z elementami ruchomymi.
 • Wymagania ogólne dotyczące osłon i urządzeń ochronnych – powinny być
  w całości spełnione.
 • Zasilanie energią elektryczną– bez wymagań.
 • Hałas i drgania– bez wymagań.
 • Emisja pyłów i gazów – bez wymagań.
 • Konserwacja maszyn – prace konserwacyjne dopuszczalne podczas postoju. Dopuszczalne jest konserwowanie maszyn jedynie poza strefami zagrożenia.
 • Napisy informacyjne – maszyna powinna posiadać napisy informacyjne.
 • Urządzenia ostrzegawcze – maszyna powinna być wyposażona w urządzenia ostrzegawcze.
 • Kontrola maszyn – winna być dokumentowana.

 

Skomentuj