Wymagania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych

Wymagania dla organizatorów Imprez Sylwestrowych

Okres świąteczno-noworoczny obfituje w uroczystości podczas których należy zachować szczególne bezpieczeństwo. Wymagania stawiane są zwłaszcza organizatorom imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych.

Organizator imprezy przed jej rozpoczęciem powinien przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie.

Organizator imprezy powinien zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia, a w szczególności:

 • Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu, licząc 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
 • Odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia – nie może przekraczać ona 40 m,
 • Odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku – dopuszczalna odległości maksymalnie 20 m, aczkolwiek z uwagi na możliwą ewakuacje jednocześnie ponad 50 osób zalecana jest odległość 10 m,
 • Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych – nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.,
 • Zapewnienie łatwości otwierania drzwi ewakuacyjnych pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku.

Uwaga!

W przypadku wystroju wnętrz nie należy stosować elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych z materiałów i wyrobów łatwo zapalnych. Zakazuje się także stosowania na drogach komunikacji ogólnej (służących celom ewakuacji) materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.

Organizator imprezy powinien zadbać o sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, które stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, takich jak:

 • systemów sygnalizacji przeciwpożarowej,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • sprzętu gaśniczego,
 • hydrantów wewnętrznych,
 • telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne jest również zapewnienie łatwego dostępu do:

 • gaśnic,
 • miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kierunków instalacji gazowej,
 • wyjść ewakuacyjnych,
 • widocznego wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

Ważne!

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Skomentuj