Wymagania przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego

Wymagania przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego

W Polsce istnieje skomplikowany system zdobywania kwalifikacji na poszczególne urządzenia techniczne.

Komplikacja ta nie wynika z faktu, że osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień musi skończyć zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego czy jednostek specjalistycznych dozoru technicznego. Zaczyna się ona bowiem już na etapie zdobywania informacji o tym zagadnieniu. Problem stanowi podział urządzeń i kategorie uprawnień.

Możemy oczywiście poszukać informacji w fachowej prasie specjalistycznej związanej z bhp, dozorem technicznym, u specjalistów z firm szkoleniowych zajmujących się kształceniem operatorów lub w Internecie.

Omówimy tu uprawnienia, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Sprawdza on kwalifikacje operatorów zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

W rozporządzeniu tym znajdziemy wzór wniosku egzaminacyjnego, który należy złożyć w oddziale UDT w miejscu gdzie planujemy zdawać egzamin (tu znajdziemy adresy i kontakt do 29-ciu oddziałów UDT). UDT wyznacza komisję egzaminacyjną i termin egzaminu po rozpatrzeniu naszego wniosku. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kiedy ukończymy go z wynikiem pozytywnym, UDT wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych.

Do egzaminu możemy przygotować się sami lub może nas przygotować jednostka szkoleniowa, która ma odpowiednią kadrę i możliwości sprzętowe, aby przeprowadzić zajęcia praktyczne. Firmy szkoleniowe często organizują egzaminy w pełnym zakresie. Programy szkoleń zatwierdza wspomnianym jednostkom UDT. Ważne, żeby to sprawdzić decydując się na kurs.

Poniżej przedstawiamy wykaz, w którym są wymienione kategorie UTB i zakres uprawnień, jaki mieści się w danej kategorii. Wnioskując do UDT na jednym wniosku można umieścić urządzenia należące tylko do jednej kategorii. Dla kategorii II S mogą to być np.: suwnice chwytnikowe i chwytakowe, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Skomentuj