Wynagrodzenie – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Wynagrodzenie – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Wynagrodzenie za pracę jest obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

szkolenie

Akty prawne określające warunki wynagradzania

Warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą są ustalane w układzie zbiorowym pracy.

 W przypadku, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników warunki wynagradzania określane są w regulaminie wynagradzania. Natomiast pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych układem zbiorowym ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

W przypadku pracodawców, którzy nie mają układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania warunki wynagrodzenia ustala się w umowach o pracę.

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby w szczególności:

  • odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy,
  • odpowiadało kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
  • a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie jest świadczeniem przysługującym w zamian za świadczoną przez pracownika pracę. Za czas niewykonywania pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia, jeżeli to wynika z przepisów.

Wynagrodzenie co do zasady jest świadczeniem wypłacany z dołu, a więc za pracę już wykonaną. Przedmiotem wynagrodzenia za pracę jest praca wykonana niewadliwie lub za pracę już wykonaną wadliwie jeśli wady nie są winą pracownika.

Skomentuj