Wynagrodzenie za pracę – część 2

Wynagrodzenie za pracę – część 2

Ochrona wynagrodzenia za pracę wynika z przepisów Kodeksu pracy. Sprawdź, czytając artykuł kiedy i w jakich sytuacjach przysługuje ona oraz poznaj inne świadczenie związane z pracą.

szkolenie

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację artykułu pt. Wynagrodzenie – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć. W tej części skupimy się na takich zagadnieniach jak: ochrona wynagrodzenia za pracę, inne świadczenia związane z pracą oraz co to jest minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Pracownik ma bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę. Nie może także przenieść tego prawa na inną osobę. Istnieje jednak możliwość wypłacenia wynagrodzenia do rąk małżonka pozostającego we wspólnym pożyciu. Może to mieć miejsce dobrowolnie jak i na podstawie orzeczenia sądowego.

Ograniczenia dopuszczalności potrąceń wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę netto – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania) – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy.

Potrącenia są dokonywane według powyżej podanej kolejności. Oznacza to, że w przypadku gdy dokonuje się potrąceń z różnych tytułów, należności alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi świadczeniami.

Świadczenia alimentacyjne są jedynym świadczeniem, na których zaspokojenie można potrącić 3/5 wynagrodzenia, tj. 60%. Natomiast w pozostałych przypadkach można potrącić do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo następujące należności podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości:

  • nagroda z zakładowego funduszu nagród,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Ustaloną kwotę wolną od potrąceń, jej wysokość to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednakże w przypadku świadczeń alimentacyjnych ograniczenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie występuje. Natomiast jeżeli potrącenie dotyczy zaliczek to ograniczenie to wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia. A w przypadku kar pieniężnych wynosi 90% minimalnego wynagrodzenia.

Skomentuj