Wyniki kontroli w czterech szpitalach

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podczas spotkania, które odbyło się 29 września 2016 r. w Głównym Inspektoracie Pracy poinformował dziennikarzy o wynikach kompleksowej kontroli przeprowadzonej w czterech szpitalach należących do spółki „Centrum Dializa”.

Inspektorzy pracy sprawdzili, jak są przestrzegane przepisy w zakresie dotyczącym: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, a także zagadnień bhp (szkolenia bhp, badania profilaktyczne, czynniki szkodliwe dla zdrowia, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze). Skontrolowano szpitale w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie i Łasku. Stwierdzono liczne nieprawidłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy jak i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyły one m.in. zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę; naruszenia w sposób rażący przepisów przy wypowiadaniu umów o pracę, dokumentacji pracowniczej. W zakresie czasu pracy uchybienia polegały m.in. na dwukrotnym wykonywaniu pracy w tej samej dobie pracowniczej przez techników RTG. Zobowiązywano pracowników (techników RTG czy pielęgniarki bloku operacyjnego) do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w ramach dyżuru. Lekarze świadczyli pracę i pełnili dyżury medyczne nieprzerwanie przez 31 godzin 35 minut, 54 godziny 35 minut, a nawet 79 godzin 35 minut bez wymaganego odpoczynku.

W jednym ze szpitali 53 lekarzy specjalistów świadczyło pracę na podstawie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez lekarzy. Na podstawie „harmonogramów pracy lekarzy kontraktowych” za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku stwierdzono, że pracowali oni nieprzerwanie po 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny, a nawet 96 godzin.

Stwierdzono również przypadki nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę pracownikom zatrudnionym w szpitalu.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w zakresie bhp i badań profilaktycznych, niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi, tj. ochrony twarzy i oczu, ochrony rąk, odzież ochronną, spełniające wymagania systemu oceny zgodności, niewyposażenia pracowników (wszystkich szpitali) w odzież roboczą i obuwie robocze przewidziane do stosowaniu przy wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach pracy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy pracy wydali 66 decyzji ustnych, z których 64 zostało wykonanych w czasie kontroli, 4 polecenia, w ramach realizacji których pracodawca wypłacił 32 pracownikom łącznie kwotę 19.150 zł. Wydali nakaz zawierający 38 decyzji regulujących uchybienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Skierowali do pracodawcy wystąpienie zawierające 65 wniosków. Na jedną osobę nałożyli grzywnę w drodze mandatu na kwotę 5000 złotych. Inspektor pracy skierował do prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona czynów określonych w art. 218 § 1a oraz art. 220 § 1 Kodeksu karnego, a także art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli  także Anna Martuszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, Dariusz Mińkowski, starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie oraz Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj