Wypadek przy pracy pracownika delegowanego za granicę

Wypadek przy pracy pracownika delegowanego za granicę

W naszej karierze zawodowej może zdarzyć się tak, że zostaniemy oddelegowani przez naszego polskiego pracodawcę do pracy za granicą. Co w przypadku, gdy ulegniemy tam wypadkowi przy pracy?

Rozpatrywanie wypadku przy pracy za granicą dla pracownika delegowanego należy rozpocząć od art. 12 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z tym artykułem pracownik delegowany przez pracodawcę z jednego kraju należącego do UE do wykonywania pracy w innym kraju członkowskim, podlega ustawodawstwu tego pierwszego kraju. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę. Zatem pracownik oddelegowany przez swojego pracodawcę celem świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE, który uległ wypadkowi przy pracy – podlega ubezpieczeniu wypadkowemu państwa swojego pochodzenia.

Należy zaznaczyć, że podany powyżej akt unijny poprzez rozporządzenie nr 1231/2010 uległ poszerzeniu.

Powyższe przepisy mają zapobiec ograniczeniu sytuacji, które utrudniają lub uniemożliwiają pracownikom delegowanym na terenie Unii Europejskiej korzystanie z uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego m.in.: z opieki medycznej.

Osoba delegowana ma prawo podlegać ubezpieczeniom społecznym tylko w jednym państwie, tak więc może być ubezpieczona tylko przez jedno państwo i do tego państwa opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, nawet w przypadkach, gdy jednocześnie pracuje ona w kilku państwach członkowskich.

Ubezpieczenie pracownika pracującego poza Polską obowiązuje tylko w tym państwie, w którym praca jest wykonywana. Nie jest więc brane pod uwagę, czy dana osoba mieszka w państwie z którego została oddelegowana czy w państwie, w którym wykonuje pracę.

W sytuacji, gdy pracownik wykonuje jednocześnie pracę na terenie kilku państw członkowskich, ubezpieczeniu podlega w tym państwie, w którym wykonywana jest tzw. znaczna część pracy. Bierze się tu pod uwagę czas pracy lub wynagrodzenie za pracę w danym kraju.

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy wskazać przesłanki, dzięki którym pracujący w państwie członkowskim UE pracownik nadal może pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Do tych przesłanek zaliczamy:

  • Okres oddelegowania nie może przekraczać więcej niż 24 miesiące,
  • Delegacja nie może polegać na zastępowaniu innego delegowanego pracownika,
  • Musi istnieć realny związek pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w Polsce.

Skomentuj