Wypadki w Służbie Więziennej

Funkcjonariusz Służby Więziennej może oczywiście ulec wypadkowi czy zachorować, a jest przecież narażony na wiele poważnych zagrożeń zarówno wypadkowych, jak i chorobowych

Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku funkcjonariusza Służby Więziennej toczy się na wniosek lub z urzędu. Jednak w przypadku gdy funkcjonariusz SW, który uległ wypadkowi, nie może złożyć pisemnego powiadomienia o nim, kierownik – niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wypadku takiego funkcjonariusza SW – wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Kierownikiem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a także dyrektor okręgowy, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.

Do chwili ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku kierownik podejmuje działania, które polegają na:

  • zabezpieczeniu miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi jego następstwami,

  • eliminowaniu lub ograniczaniu zagrożenia, w wyniku którego funkcjonariusz SW uległ wypadkowi,

  • niezwłocznym udzieleniu pomocy poszkodowanym lub osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo.

Aby ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, kierownik powołuje komisję powypadkową spośród funkcjonariuszy SW oraz pracowników jednostki organizacyjnej SW, w której poszkodowany pełni na stałe służbę.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ poszkodowany w czasie wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby, dokonuje komisja powypadkowa jednostki organizacyjnej SW, w której poszkodowany pełni na stałe służbę. 

Zasady dotyczące ustalania okoliczności oraz przyczyn wypadków, a także chorób związanych z pełnieniem służby w SW reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz.U. nr 145, poz. 978).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem, konsultacjami lub szkoleniem w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj