Wzór oceny stanu bhp w zakładzie

Wzór oceny stanu bhp w zakładzie

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów określających rzeczywisty poziom bhp w zakładzie. Pozwala także oszacować koszty związane z bhp na dany rok.

Potrzeba dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wynika z:

  • art. 207 Kodeksu pracy, w którym to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować ich wykonywanie,
  • art. 236 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek analizowania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie czynników tej analizy stosowania właściwych środków zapobiegawczych,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które nakłada na służbę bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy bhp w zakładzie.

Obowiązek ten dotyczy:

  1. etatowej służby bhp lub inspektora (specjalisty) bhp w przypadku jednoosobowej obsady tej służby,
  2. pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
  3. specjalisty spoza zakładu, któremu zlecono wykonywanie służby bhp,
  4. pracodawcy wykonującego zadania służby bhp na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp nakładają na pracodawcę obowiązek systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz ustalania sposobu usuwania nieprawidłowości. Skutecznym rozwiązaniem sprostania przedstawionym obowiązkom  jest okresowe dokonywanie analiz stanu bhp w zakładzie uwzględniających całokształt zagadnień mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Skomentuj