Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe ma na celu zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnienie sił i środków do jego zwalczania oraz umożliwienie prowadzenia działań ratowniczych.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na aktywne i pasywne. Do zabezpieczeń aktywnych możemy zaliczyć:

 • instalacje sygnalizacji pożaru (ISP),
 • stałe urządzenia gaśnicze (SUG),
 • urządzenia zraszaczowe,
 • systemy hydrantowe,
 • klapy domowe (systemy odprowadzania dymu i ciepła).

Zabezpieczenia pasywne to między innymi:

 • impregnacja przeciwogniowa,
 • zabudowy przeciwogniowe,
 • przegrody pożarowe,
 • zabezpieczenia kabli i systemów technicznych,
 • ściany i drzwi przeciwogniowe.

Istotniejsze z praktycznego punktu widzenia są aktywne zabezpieczenia, które są w stanie ostrzec nas o zagrożeniu oraz samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie, dlatego też ich charakterystykę pokrótce przedstawimy poniżej.

Stałe urządzenia gaśnicze

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe regulują przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

 • archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami powyżej przytoczonego rozporządzenia w strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi powinny być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Natomiast stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych: jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
 • wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600, 
 • budynkach użyteczności publicznej wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Skomentuj