Zadania pielęgniarek w służbie medycyny pracy

Niektóre zadania służby medycyny pracy mogą być wykonywane również przez personel nielekarski, czyli pielęgniarki. Muszą one jednak legitymować się w tym zakresie odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami.

Pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących mogą wykonywać zadania służby medycyny pracy w zakresie ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie.

W szczególności chodzi tu o:

— współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny:

– czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

– ryzyka zawodowego w środowisku pracy,

— informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących następstwem ryzyka zawodowego.

Natomiast zadania służby medycyny pracy w zakresie ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii oraz psychologii pracy mogą wykonywać jedynie pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Dodatkowo wszelkie zadania służby medycyny pracy z zakresu współdziałania z pracodawcami i ich organizacjami oraz z pracownikami i ich przedstawicielami dotyczące:

— inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji (informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka, tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej, wdrażanie programów promocji zdrowia),

— współdziałania z pracodawcami i ich organizacjami oraz pracownikami i ich przedstawicielami (zwłaszcza związkami zawodowymi), polegającego w szczególności na bieżącej wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy, a także na przedstawianiu wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji, jak również uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych na rzecz pracujących, zwłaszcza w zakresie realizacji programów promocji zdrowia,

mogą być wykonywane przez pielęgniarki, które uzyskały tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Do zadań pielęgniarek o takich kwalifikacjach, w ramach wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, należy także:

— wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy,

— prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy, z wyjątkiem form, które zastrzeżone są do kompetencji innych,

— współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,

oczywiście w zakresie realizowanym przez pielęgniarki.

Powyższe kwestie regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 206, poz. 1223).

Wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 618 33 00) bądź e-mailowego (info.warszawa@tarbonus.pl).

Skomentuj