Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Zagrożenia na stanowiskach spawalniczych

Podczas procesów spawalniczych pojawia się szereg czynników zagrażających życiu i zdrowiu pracowników oraz otoczeniu. Do najniebezpieczniejszych zagrożeń należą...

1. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe

Podczas spawania wydziela się dym spawalniczy będący mieszaniną wysoko i średnio dyspersyjnych cząstek stałych oraz substancji chemicznych. Toksyczność dymu spawalniczego związana jest z niepożądanymi reakcjami fizykochemicznymi, które zachodzą po ich wniknięciu w głąb organizmu ludzkiego, jest bezpośrednią przyczyną wielu chorób zawodowym spawaczy tablica.

Na stanowisku pracy spawacza konieczne jest określenie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu. Koncepcja dopuszczalnych poziomów dla substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy zakłada, że dla każdej substancji istnieje stężenie, przy którym i poniżej którego u pracownika nie wystąpią żadne szkodliwe zmiany w stanie zdrowia. W Polsce obowiązują trzy kategorie najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów i gazów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU poz. 817).

  • najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia,
  • najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSPCh) - wartość średnia, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli utrzymuje się w środowisku nie dłużej niż 30 min w czasie zmiany roboczej,
  • najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracowników nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.

 2. Promieniowanie łuku spawalniczego

Promieniowanie łuku stanowi kolejne bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia spawaczy, a także osób pracujących w pobliżu stanowisk spawalniczych. Przy wysokiej temperaturze plazmy łuku spawalniczego emitowane jest intensywne promieniowanie optyczne, termiczne oraz ultrafioletowe. Promieniowanie optyczne składa się z:

  • intensywnego promieniowania optycznego,
  • promieniowania nadfioletowego,
  • pasma promieniowania charakterystycznego dla pierwiastków wchodzących w skład spawanych lub ciętych materiałów (z zakresu od około 300 nm do 700 nm),
  • promieniowania termicznego gazów spawalniczych

Promieniowanie nadfioletowe ( rys. 13.1) występujące przy procesach spawalniczych obejmuje zakres fal:

  • nadfiolet UVC - 100 ÷ 280 nm
  • nadfiolet UVB - 280 ÷ 315 nm
  • nadfiolet UVA - 315 ÷ 380 nm.

Z obszaru promieniowania widzialnego procesy spawalnicze są źródłem światła niebieskiego (400 ÷ 480 nm), natomiast promieniowanie termiczne występuje w zakresie bliskiej i środkowej podczerwieni.

Skomentuj