Zagrożenia w zawodzie pielęgniarki

Zagrożenia w zawodzie pielęgniarki

Praca w zawodzie pielęgniarki wiąże się z licznymi zagrożeniami zawodowymi. Wpływ na to ma m.in. stały kontakt z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążenie psychospołeczne.

W swojej codziennej pracy pielęgniarki stykają się z wieloma szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia czynnikami, takimi jak m.in. stres, obciążenie fizyczne, zagrożenia biologiczne i chemiczne czy praca w godzinach nocnych. Niewątpliwie przyczyną takiego stanu rzeczy są często niełatwe warunki pracy, przeciążenie obowiązkami w systemie zmianowym, niedobór kadry czy brak odpowiedniego wyposażenia na stanowisku pracy.

Zagrożenia biologiczne

Pielęgniarki narażone są na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentami oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych. Pacjenci bywają nosicielami groźnych chorób zakaźnych.

Najbardziej niebezpieczne to:

 • wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) powodujący zapalenie, marskość i raka wątroby oraz objawy pozawątrobowe, takie jak schorzenia autoimmunologiczne, choroby skóry, zaburzenia endokrynologiczne, zmiany hematologiczne,
 • wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), powodujący żółtaczkę wszczepienną,
 • wirus HIV, powodujący upośledzenie układu immunologicznego AIDS.

Często zwłaszcza w okresach zwiększonych zachorowalności pielęgniarka narażona jest na kontakt z wirusem grypy lub paragrypy.

Zakażenie tymi wirusami następuje przez krew, surowice krwi i inne płyny ustrojowe człowieka, co w praktyce dokonuje się najczęściej w toku procedur medycznych, diagnostycznych lub leczniczych, np. przez zranienie zakażoną igłą, narzędziami chirurgicznymi, nożyczkami itp. Na ludzkiej skórze i błonach śluzowych człowieka żyją drobnoustroje – bakterie, grzyby, pasożyty. Jedną z najbardziej niebezpiecznych bakterii jest gronkowiec złocisty, który jest przyczyną różnych chorób – od drobnych powierzchniowych schorzeń skóry lub błon śluzowych do zatruć pokarmowych i schorzeń narządowych. Grzyby wywołują grzybice skóry owłosionej, włosów i paznokci (zgrubienia, łamliwość, nadmierne rogowacenie, przebarwienie) oraz grzybicę charakteryzującą się bolesnymi guzkami i stanami zapalnymi skóry. Zakażenie bakteriami chorobotwórczymi, grzybami i pasożytami następuje najczęściej w związku z kontaktem z przedmiotami i narzędziami mającymi styczność z osobą zakażoną.

Aby zapobiegać tym zagrożeniom należy:

 • myć ręce ciepłą wodą z mydłem/ środkiem dezynfekcyjnym przed wykonywaniem zabiegów i po ich zakończeniu. Nawet przy małych zabiegach zawsze należy stosować odpowiednie rękawiczki (zużyte wyrzucać do pojemnika na odpady niebezpieczne). W przypadku skaleczenia natychmiast odkazić ranę i zabezpieczyć ją opatrunkiem wodoodpornym;
 • stosować wyłącznie jednorazowe igły i strzykawki;
 • przestrzegać procedury postępowania z ostrymi narzędziami. W przypadku zranienia ostrym narzędziem należy zgłosić się niezwłocznie do pracodawcy lub do osoby wykonującej zadania służby bhp, a w razie kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym – również  do lekarza wskazanego w procedurze w celu przeprowadzenia postępowania poekspozycyjnego;
 • myć i dezynfekować miejsca i przyrządy, w których istnieje największe ryzyko gromadzenia się mikroorganizmów: blaty robocze, tace, umywalki, miski i naczynia;
 • narzędzia jednorazowego użytku, które miały kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi traktować jako odpady niebezpieczne – przechowywać je w oznaczonych, zamykanych pojemnikach;
 • w przypadku narażenia na czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzną w postaci bioaerozoli (pyły, kropelki) stosować odpowiednio dobrane półmaski i maski filtrujące, osłony twarzy lub gogle. W szczególnych przypadkach konieczne może być stosowanie aparatów wężowych sprężonego powietrza lub aparatów powietrznych butlowych – tam gdzie konieczna jest całkowita izolacja dróg oddechowych od atmosfery środowiska pracy;
 • zwrócić uwagę na odzież ochronną – powinna ona zapewniać odporność na przesiąkanie krwi i innych płynów ustrojowych oraz odporność na przenikanie drobnoustrojów przenoszonych przez te płyny;
 • przechowywać w szafkach do przechowywania odzieży osobno odzież roboczą i prywatną. Użyta i brudna odzież, bielizna, ręczniki powinny być przechowywane w oznakowanych i zamykanych pojemnikach do utylizacji.

Skomentuj